КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Съобщение във връзка с открита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812, с площ 102,172 дка - с. Скобелево, общ. Сливен
Община Сливен, на основание чл. 43, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, съобщава, че с решение на Общински съвет – Сливен №1681/26.03.2015г. е открита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812, с площ 102,172 дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ. Сливен, при граници: изток: полски път, запад - ; север – полски път; юг – полски път, имотът е актуван с Акт за общинска собственост №24/03.09.2001г.”.


Обявлението за откритата процедура за концесия е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник”, раздел „Концесии”, вид на концесията: общинска концесия, предмет на концесията: концесия за услуга, под №1 от 14.04.2015г.


За справки тел.: 044/611 - 256, 044/611 - 109Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.04.2015 г. webmaster