НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Съобщение във връзка с открита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на недвижим имот – обект „Спортен комплекс” публична общинска собственост, с площ 62700 кв.м., разположен в парцел I в кв.81 - с. Крушаре, общ. Сливен
Община Сливен, на основание чл. 43, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, съобщава, че с решение на Общински съвет – Сливен №1680/26.03.2015г. е открита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на недвижим имот – обект „Спортен комплекс” публична общинска собственост, с площ 62700 кв.м., разположен в парцел I в кв.81 по плана на с. Крушаре, общ. Сливен, при граници на целия имот: изток – път, запад – улица, север – път, юг – улица, имотът е актуван с Акт за общинска собственост №95/07.12.1999г.”.


Обявлението за откритата процедура за концесия е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник”, раздел „Концесии”, вид на концесията: общинска концесия, предмет на концесията: концесия за услуга, под №2 от 14.04.2015г.


За справки тел.: 044/611 - 256, 044/611 - 109Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.04.2015 г. webmaster