НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Аграрна политика и земеползване
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВОСписък услуги с бързи връзки към всяка една:

1. Издаване на заповед на кмета на Община Сливен съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ (изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание).

2. Регистрация на земеделска и горска техника (По Наредба № 26 от 19.11.1998 г. на МЗГ).

3. Заверка на анкетна карта на земеделските производители.

4. Регистрация за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика и издаване на удостоверение.

5. Базисни оценки на земи във вилната зона на гр.Сливен.

6. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация.1. Издаване на заповед на кмета на Община Сливен съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ (изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание).

Необходими документи:

    а) молба от собственика;

    б) документи за собственост:

       • решение на Поземлена комисия (договор за делба, нов нотариален акт);

       • скица на земеделски имот, заверена от Поземлена комисия;

       • удостоверение за наследници;

       • нотариално заверено пълномощно от останалите наследници (ако има такива);

       • протокол за въвод във владение.

Срок: 1 месец

Такса: няма


2. Регистрация на земеделска и горска техника (По Наредба № 26 от 19.11.1998 г. на МЗГ). -> Формуляр или ->  /919 KB/

І група – комбайни, верижни трактори и други самодвижещи се машини

ІІ група – колесни трактори, тракторни ремаркета и самоходни шасита

ІІІ група – прикачен, навесни и стационарни машини

Необходими документи:

    а) за физически лица:

       • копие от свидетелството за регистрация на пътно превозно средство, съгласно ЗДП (за ІІ група), документи за собственост (І и ІІІ група);

       • писмена молба (по образец – получава се от общината, заверява се от КТИ – Сливен);

       • документ за самоличност.

    б) за юридически лица:

       • съдебно решение за регистрация на фирмата;

       • копие Булстат;

       • копие от свидетелство за регистрация на МПС, съгласно ЗДП (за ІІ група) документи за собственост (на І и ІІІ група);

       • документ за самоличност;

       • молба по образец (заверена от КТИ – Сливен)

Срок за регистрация: 3 дни

Такси: (по тарифа утвърдена от Общински съвет)

       • комплект за регистрация (молба, талон и свидетелство) – 2 лв.

       • такса за регистрация (І, ІІ, ІІІ група) - 5 лв.

       • регистрационна табела ( І група) - 15 лв.

Място за регистрация: стая 108

Отговорен служител: гл.експерт


3. Заверка на анкетна карта на земеделските производители. -> Формуляр или ->  /1842 KB/ или ->  /51 KB/

Необходими документи:

       • попълнена анкетна карта – получава се от Центърa за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ или от ОД “Земеделие и гори” гр. Сливен;

       • за страница “Животновъдство” заверка от РВМС – Сливен;

       • за земеделска техника – заверка от КТИ – Сливен;

       • за страница “Растениевъдство” – заверка от Общинска служба “Земеделие и гори” – Сливен.

Срок: 5 дни

Такса: 9 лева

Място за получаване: Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ


4. Регистрация за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика и издаване на удостоверение.

Необходими документи:

       • молба – свободен текст;

       • разрешително по чл.4а от Закона за ветеринарното дело (ДВ,бр.54 от 1992 г.);

       • копие от дипломата;

       • копие от трудовата книжка;

       • свидетелство за съдимост.

Срок: 5 дни

Такса: 20 лв.

Място за регистрация: стая 108

Отговорен служител: гл.експерт


5. Базисни оценки на земи във вилната зона на гр.Сливен. -> Формуляр или ->  /22 KB/

Необходими документи:

       • молба по образец – от Община Сливен;

       • актуална скица на имота – издава се от ТСУ; стая 39

       • копие от документа за собственост

Срок: 5 дни

Такса: 20 лв.

Място за получаване: Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ


6. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация.

Необходими документи:

       • молба-декларация по образец;

       • удостоверение за базисна оценка на имота.

Срок: 7 дни

Такса: 20 лв.

Място за получаване: Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ


Документите са в PDF формат. Ако Ви трябва Acrobat Reader:  
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.03.2005 г. webmaster