КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Насоки и препоръки за попълване на формуляра и приложенията


ОБЩИНА СЛИВЕН

организира конкурс за изработване на проекти за детски площадки и прилежащите им зелени площи на територията на град Сливен. Предложението се отправя към училища, читалища, граждански сдружения, инициативни комитети на гражданиНАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА


По-долу е дадена допълнителна информация какво да се включва в някои от полетата във формуляра.


I. Информация за кандидатстващата организация/гражданска група


1. Кандидатстваща организация/гражданска група:


В това поле организациите попълват името си. В случай, че кандидатства гражданска група, тя следва да впише участниците в групата.


2. Лице за контакт


В случай, че кандидатства гражданска група, моля впишете лице за контакт.


3. Отговорник по проекта


В това поле кандидатстващите организации попълват името на човека, който пряко ще отговаря за организирането и осъществяването на дейностите по проекта.


4. Моля, представете накратко дейности или проекти в областта на опазване на околната среда, в които вашата организация е участвала или които е осъществила.


На този въпрос представителите на граждански групи следва да дадат повече информация за това кога е сформирана групата им, колко човека са участвали в нея до момента и в какви дейности и проекти са се включвали (ако има такива).


III. Бюджет на проекта


Всички суми, включени в предложението трябва да бъдат в лева.


Бюджетът следва да бъде изготвен въз основа на планираните дейности и необходимите за осъществяването им ресурси.


В първа колона на графа „Източници на финансиране” посочете търсеното от Община Сливен финансиране. Средствата по програмата са предвидени само за покупка на материали и детски съоръжения.


В полето „Привлечени ресурси (финансови, човешки и материални)” следва да посочите стойността на ресурсите, които сте осигурили до момента на подаване на проекта под формата на обещани финансови средства, на материали и на доброволен труд. Тези ресурси може да се осигуряват както от самата организация/гражданска група, така и от хора от общността, други организации, институции, бизнес представители и др.


В полето „Очаквани непотвърдени към момента ресурси” посочете какви други ресурси очаквате да получите за финансиране на проекта и сте в процес на договаряне с ваши партньори и докога очаквате да имате потвърждение за тях.


Използвайте бюджетната таблицата, за да опишете всички разходи, привлечените и очаквани средства (финансови, човешки и материални) и исканите от програмата средства. Посочените разходи трябва да покриват дейности само в рамките на продължителността на проекта.


Посоченият собствен принос или привлечените от други източници средства трябва да бъдат използвани само за изпълнението на проекта.


Всяка кандидатстваща група или организация следва да разработи бюджета съобразно необходимите за нейния проект средства. Няма ограничение за полетата, които ще бъдат вмъкнати допълнително в таблицата, за да опишете всички пера. Важно е да се представят изчерпателно разходите.


Като допълнение към таблицата се изисква и обосновка на разходите в свободен текст. Обосновката следва да поясни как съответните разходи ще спомогнат за постигане на целта на проекта.


Качеството на бюджета се определя от съответствието с формалните изисквания, рационалност на разпределението, реалистичност и икономическа ефективност на разходите и обхващане на програмните дейности.Приложения


Задължителни допълнителни приложения към формуляра са График на дейностите и Обосновка на разходите в свободен текст.


Преди да изпратите документите, моля проверете дали пакетът за кандидатстване е пълен.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.06.2004 г. webmaster