КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Общи условия за конкурса за изработване на проекти за детски площадки и прилежащите им зелени площи на територията на град Сливен.


ОБЩИНА СЛИВЕН

организира конкурс за изработване на проекти за детски площадки и прилежащите им зелени площи на територията на град Сливен. Предложението се отправя към училища, читалища, граждански сдружения, инициативни комитети на граждани


Във връзка със Световния ден без автомобили – 22 септември, когато всички заинтересовани хора демонстрират желанието си да бъде запазен чист въздуха на нашата планета, чрез стимулиране използването на алтернативни източници за предвижване например велосипеди, ние от Община Сливен си поставихме задача да видим имат ли нашите деца къде да се научат да карат велосипед, къде да играят, къде техните родители да се чувстват спокойни, че те няма да бъдат притеснени от заливащата ни лавина от автомобили. Това ни накара да покажем нашата съпричастност по проблема и да обявим този конкурс. Искаме нашите най-малки граждани да се включат активно в него и да ни подскажат как искат да изглеждат техните места за игра и отдих.


Общи условия

Основните цели на програмата са:


 • Насърчаване участието на гражданите в конкретна практическа инициатива за решаване на местен проблем;
 • Подобряване на взаимодействието между гражданите, нестопански организации, медиите, бизнеса и институциите в дадена общност при решаване на проблеми, свързани с околната среда и устойчивото развитие;
 • Подпомагане формирането на местни групи от граждани за решаването на конкретни проблеми на общността.

Максималният размер на финансирането, което ще бъде отпускано за проект по това предложение е 5 000 лв. Очаква се по-голяма част от постъпилите проекти да търсят финансиране до 2000 - 2500 лв.


Какво насърчаваме?


 • Нови/творчески подходи за вида на детските площадки и прилежащите им зелени площи;
 • Реализиране на проекти, които разкриват на местното население икономическите ползи от рационалното използване на местните природни ресурси, рециклирани материали или такива, които подлежат на рециклиране;
 • Привличане на млади хора (вкл. ученици, студенти, др.) в дейности, които биха били от интерес за тях;

Програмата насърчава съвместната работа на представителите на дадена общност по проблемите, затова препоръчваме на заинтересованите организации да координират действията си по места. По този начин ще може да се избегне дублиране на идеи в проекти инициирани от една и съща общност и да се създадат условия за финансиране на наистина най-значими за общностите проекти.


Какво не се подкрепя?


 • инициативи с политически или синдикален характер;
 • изграждане на детски площадки на територията на детски градини или училища;
 • изграждане на детски площадки и игрища върху частни имоти или използването им с комерсиална цел

Критерии за оценка:


 • Актуалност на проблема за местната общност и издържаност на обосновката (този критерий включва също яснота и взаимовръзка между целите, очакваните резултати и дейности);
 • Ангажираност на общността към разрешаването на проблема – оценката ще бъде на база на предоставената информация за участието на представители на общността в поетите ангажименти за подпомагане изпълнението на проекта;
 • Реалистичност на бюджета, на привлечения и очакващ потвърждение принос от организацията-изпълнител и партньорите й;

Оценка и одобрение на проектите за финансиране


Оценката и одобрението на проектите за финансиране се извършва на два етапа.


 1. Специалисти от отдел “Екология, земеделие и гори”, отдел “Образование, спорт и младежки дейности” на Община Сливен, Младежки парламент при Младежки дом - Сливен и местни НПО, които да направят селекция и да предложат на Кмета на Общината протокол с решението си за финансиране на одобрените проекти.
 2. Кметът на Общината издава заповед за финансиране на одобрените проекти.

Община Сливен си запазва правото да изисква допълнителна информация, както и да проведе срещи с представители на кандидатстващите организации, техни партньори и представители на общността преди одобрение на проект за финансиране. Посещение или провеждане на допълнителни разговори и набиране на информация не следва да се приемат като показател, че проектът ще бъде финансиран. Това е част от процедурата за оценка и на практика всеки подаден проект може да бъде независимо проучен с цел по-добро изясняване на проблема и желанието на общността за работа по него.


Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на уебсайта на Община Сливен, както и в местните медии. Всички кандидатствали ще бъдат информирани с писмо за решението на Кмета на Община Сливен. Резултатите да бъдат оповестени на 22 септември 2004 г. – Световен ден без автомобили. Началната дата на проектите трябва да бъде не по-късно от 15 октомври 2004 г., а крайната 15 април 2005 г. Резултатите от изпълнението на проектите ще бъдат оповестени на 22 април 2005 г. по време на честването Световния ден на Земята.


Срокове и документи за кандидатстване


Пълният пакет на проектопредложението трябва да съдържа:


 • Попълнен формуляр за представяне на проекта;
 • График на дейностите по проекта;
 • Обосновка на бюджета на проекта (в свободен текст);
 • Писма с конкретни ангажименти от партньори по проекта /ако има такива/;
 • Работен чертеж на проекта /може да се получи професионална консултация в отдел “Екология, земеделие и гори”;
 • Автобиографии /справка за професионалния опит на основни участници в екипа за изпълнение на проекта.

Пълният пакет от документи следва да бъде получен в Общински екологичен център – “Дом на водата” до 20 септември, 2004 г. Формулярите трябва да са четливо попълнени – ръкописно, на компютър или на пишеща машина.


За контакт:


инж. Дорина Митева – Общински екологичен център “Дом на водата” тел: 625897; e-mail: aquasliven@abv.bg ; aquasliven@yahoo.com


инж. Теодора Иванова – отдел “Екология, земеделие и гори” тел: 663073


Драгомир Димитров – отдел “Образование, спорт и младежки дейности” тел: 663067; e-mail: ogard@abv.bg


Условията по програмата, формуляр за кандидатстване, график на дейностите и насоки за попълване на формуляра можете да изтеглите по-долу:


         Формулярите за кандидатстване  
         Приложение „График на дейностите”  
         Насоки за попълване на формуляра  

Индивидуални консултации по проектите ще бъдат предоставяни от:


инж. Дорина Митева – Общински екологичен център “Дом на водата, инж. Теодора Иванова – отдел “Екология, земеделие и гори” Драгомир Димитров – отдел “Образование, спорт и младежки дейности” по телефон, ел.поща или на място


В периода 7 юни до 18 юни 2004 г. ще се организират обучителни семинари за желаещите да участват в инициативата на Община Сливен. Обучението ще се осъществи по предварителна заявка от страна на кандидатстващите организации:


За да ви бъдем максимално полезни, моля, обръщайте се за консултации след като сте се запознали с условията за кандидатстване и насоките за попълване на формуляра.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.06.2004 г. webmaster