НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Стратегии и програми - Архив


Стратегия за управление на риска в Община Сливен за периода 2014-2017
[Дата на публикуване - 07 юли 2015 г., размер на файла - 964 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Сливен"
[Дата на публикуване - 10 ноември 2014 г., размер на файла - 461 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Стара река"
[Дата на публикуване - 10 ноември 2014 г., размер на файла - 448 KB]


Инструментариум към Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сливен 2014-2020, включващ Вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР и Механизъм за партньорство и координация при разработване на политики на общинско ниво
[Дата на публикуване - 11 септември 2014 г., размер на файла - 664 KB]


Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020
[Дата на публикуване - 11 септември 2014 г., размер на файла - 1,01 MB KB]


Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Сливен за периода 2007-2013
[Дата на публикуване - 11 септември 2014 г., размер на файла - 1,72 MB]


Концепция за пространствено развитие на Община Сливен 2014-2025 г.
[Дата на публикуване - 11 септември 2014 г., размер на файла - 3,28 MB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Сливен"
[Дата на публикуване - 12 ноември 2013 г., размер на файла - 745 KB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Стара река"
[Дата на публикуване - 12 ноември 2013 г., размер на файла - 607 KB]


Общинска програма за закрила на детето за 2013 година
[Дата на публикуване - 24 юли 2013 г., размер на файла - 392 KB]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г.
[Дата на публикуване - 24 юли 2013 г., размер на файла - 768 KB]


Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" за 2013 година
[Дата на публикуване - 29 март 2013 г., размер на файла - 1 MB]


Годишен план за ползване на дървесина през 2013 година в гори собственост на Община Сливен
[Дата на публикуване - 09 ноември 2012 г., размер на файла - 117 KB]


Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Сливен 2007-2013 г. (одобрен с Решение № 261/28.06.2012 год.)
[Дата на публикуване - 27 юли 2012 г., размер на файла - 1.74 MB]


Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Сливен за периода 2012 – 2015 год. (приета с Реш. № 106/20.02.2012 год.)
[Дата на публикуване - 17 юли 2012 г., размер на файла - 189 KB]


Общинска програма за закрила на детето за 2012 година
[Дата на публикуване - 21 юни 2012 г., размер на файла - 338 KB]


Програма програма за управление на отпадъците Община Сливен
[Дата на публикуване - 01 юни 2012 г., размер на файла - 2.12 MB]


Годишен план за ползване на дървесина от горите през 2012 година в района на ДГС - Сливен, собственост на Община Сливен
[Дата на публикуване - 08 май 2012 г., размер на файла - 1.36 MB]


Годишен план за ползване на дървесина от горите през 2012 година в района на ДГС - Стара река, собственост на Община Сливен
[Дата на публикуване - 08 май 2012 г., размер на файла - 1.32 MB]


Програма за управление на община Сливен 2011 - 2015 година
[Дата на публикуване - 27 април 2012 г., размер на файла - 161 KB]


Стратегия за управление на общинската собственост в община Сливен 2011 – 2015 година
[Дата на публикуване - 02 февруари 2012 г., размер на файла - 543 KB]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г. /Приложение 1/
[Дата на публикуване - 02 февруари 2012 г., размер на файла - 3745 KB]


Списък на общинските жилища по предназначение за 2012 година, съгласно Приложение №1
[Дата на публикуване - 02 февруари 2012 г., размер на файла - 176 KB]


Програма за управление на утайките от ГПСОВ – гр. Сливен
[Дата на публикуване - 16 ноември 2011 г., размер на файла - 8284 KB]


Общинска програма за енергийна ефективност 2011-2013 година
[Дата на публикуване - 05 октомври 2011 г., размер на файла - 476 KB]


Стратегия за интеграция на малцинствените общности в община Сливен /СИМООС/ /за периода 2007-2013 г./


Програма за опазване на околната среда на община Сливен - 2010-2013 г.
[размер на файла - 1676 KB]


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен


Програма за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в Община Сливен
[размер на файла - 495 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.01.2017 г. webmaster