НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания кв. „Дружба”


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Дружба” № 65, тел.: 044/66 72 64, e-mail: cnst_drugba@abv.bgРЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Лена ДиневаОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. В основата на работата е най- добрият интерес на детето, което за момента не може да бъде отглеждано от биологичното си семейство, в семействата на близки и роднини или приемно семейство.


Организирането на живота в услугата ЦНСТ е насочена към създаването на условия и нагласи за по-пълното социализиране на потребителите в обществото.


Основната цел на Центъра е предоставяне на защитена среда, грижа и подкрепа, в условия, близки до семейната среда.КАПАЦИТЕТ И ЦЕЛЕВА ГРУПА


Капацитетът на услугата е 14 потребителя.


Децата/младежите в Центъра са смесени по възраст, пол и степен на увреждане.


Ползвателите на Центъра приоритетно са:


- Деца до 15 годишна възраст, някои от които са с умствена изостаналост, за които до момента на настаняването им в ЦНСТ няма кой да се грижи.ЕКИП НА УСЛУГАТА


Екипът се състои от 13 служителя – директор, социален работник, медицинска сестра, 9 детегледача и работник-поддръжка.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УСЛУГАТА

  1. Задоволяване на основните жизнени потребности – екипът на услугата организира ежедневието на децата и осигурява постоянна 24 часова грижа на всяко дете/младеж, в зависимост от потребностите му и съобразено с неговите изисквания.
  2. Здравни грижи – осигурен е достъпа до здравна профилактика, лечение и рехабилитация.
  3. Ползване на външни услуги - потребителите са посещавани от представители на Младежки център и от Център психологична подкрепа гр. Сливен, където получават психологична подкрепа. С тях по индивидуални програми работят специалисти - логопед, рехабилитатор, специални педагози и психолог.
  4. Образование – осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
  5. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете/младеж.
    „ЦНСТ” подкрепя децата/младежите при поддържането на връзка с близки и приятели. Осигуряват се условия за включване на децата/младежите в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници, извеждат се на разходки до паркове и близки местности.
  6. Работа с родители и семейства – Осигурява се възможност на децата/младежите да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.11.2015 г. webmaster