НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания кв. „Ново село”


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Ново село”, ул. „Гаговец” № 39, тел.: 044/66 72 39,
e-mail: cnstdmu_sliven@abv.bgРЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Росица ДиневаОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


„Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания е изграден през 2014 г. по Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”. Реализира се по Проект № BG051РО001-5.2.1-0062-С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG51PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Центърът е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното семейство, в семейство на близки или роднини, или в приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаване на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на общността.


Персоналът се състои от: Директор – 1 бр., Социален работник – 1 бр., Медицинска сестра – 1 бр., Детегледач – 9 бр., Работник поддръжка/огняр – 1 бр.


Капацитетът на Центъра е 14 деца/младежи, като 2 от местата са предвидени за спешен прием на деца и младежи. Децата и младежите в центъра са смесени по възраст, пол и ниво на автономност. Ползвателите на Центъра са деца до 18 годишна възраст и младежи до 29 години, лишени от родителска грижа, пребивавали в Дом за деца с умствена изостаналост и за които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане или връщане в биологичното семейство; настаняване в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster