НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа


ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ЗОНА – КОМПЛЕКС ЗА УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА
п.к. 8800, гр. Сливен, ул. „Стефан Стамболов” № 6,
тел.: 044/66 73 21, 0898/319 971 0893/335 445, e-mail: detskaimladejkazona@abv.bgРЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Стефка НиколоваОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Комплексът е създаден по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”, реализиран в област Сливен. Проектът е финансиран от УНИЦЕФ и се подкрепя от община Сливен.


Цялостното управление на Комплекса е възложено на Сдружение „Институт по социални дейности и практики” – организация с дългогодишен опит в предоставяне на широк спектър от услуги за деца и семейства в риск.


Комплексът обединява Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, „Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище” в мрежа в услуги, насочени към подкрепа, придружаване и помощ за ресоциализация и реинтеграция на деца в конфликт със закона. Комплексът цели да подпомогне сътрудничеството и координацията между системата за закрила на детето и правосъдната система като подпомогне професионалистите в работата им с деца в конфликт със закона и техните семейства.


Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона включва:


- Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа /ЦИСВП/


ЦРДУ/ЦИСВ предоставя специализирани интегрирани услуги за деца във висок риск. Центърът е комплекс от психо-социални дейности, насочени към превенция на продължаващото или повторно поведение във висок риск и в конфликт със закона, придружаване на детето в контакт с правораздавателната система, отклоняване на дете от системата на наказателното правораздаване, изпълнение на възпитателни мерки.


Следват се принципите на „доброто третиране”, т.е поредица от принципите на „доброто третиране” т.е поредица от принципи и критерии, обхващащи цялостната работа на специалистите през погледа на отношението към децата в конфликт със закона и тяхното семейство. Като интегрирана услуга, ЦИСВ работи съвместно с други социални и с универсалните услуги, структурирани около случая на детето.


За да се гарантира ефективен достъп на деца от уязвими общности, част от услугите на центъра са изнесени на място в кв. „Надежда” в Сливен. Капацитетът на услугата е 32 места.


- Наблюдавано жилище


Социална услуга в общността за оказване на подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, които са напуснали социално-педагогически интернат, възпитателно училище-интернат или център за настаняване от семеен тип за деца в конфликт със закона, по пътя към техния самостоятелен живот.


Срокът на престой в жилището е до 1 година с възможност да бъде продължен по преценка на Комисията по настаняване в зависимост от индивидуалните потребности на младежа, като максималният срок не може да надвишава 2 години.


- Преходно жилище


Социална услуга в общността от резидентен тип, в която младежите имат възможност да поемат постепенно отговорността за своя собствен живот. През времето на престоя си в услугата те се подкрепят и придружават активно от професионалисти с оглед развитие и надграждане на знания и умения за самостоятелен живот и успешно социално включване след навършване на пълнолетие.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster