НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства


КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Българка” № 66, тел.: 044/66 72 57, e-mail: ksuds_tsop.sliven@abv.bgРЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Стефка Илиева

Телефон: 044/66 72 57ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


„Комплекс за социални услуги за деца и семейства” (КСУДС) е съвкупност от услуги базирани в общността, които имат за цел подкрепа на деца в риск и техните семейства. КСУДС се състои от две основни звена:

 • Център за обществена подкрепа - с капацитет 64 места
 • Звено „Майка и бебе” - с капацитет 8 места

I. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА


 • семейно консултиране и подкрепа – социални, психо-социални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; на децата да преодоляват проблемите си;
 • превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психо-терапевтична работа с деца, жертви на насилие и техните семейства;
 • пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си; консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път;
 • център “Спешен прием” – услуга с цел спешно извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве и осигуряване на тяхната закрила;
 • ресурсно подпомагане на деца с увреждания – услугите са насочени към психо-социално консултиране и подкрепа за деца с увреждания и техните семейства;
 • деинституционализация и реинтеграция - социална работа с деца , при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията;
 • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които се подготвят за напускане на институциите, за тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове;
 • обучение на кандидат-осиновители и приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; неглижирани деца; деца с увреждания);
 • деца с девиантно поведение;
 • отпадащи от училище деца;
 • кандидат – осиновители;
 • кандидати за приемни семейства;
 • деца и семейства от общността;
 • деца жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация в или извън семейството.

МИСИЯ:

 • Подкрепа на деца и семейства от общността;
 • Подобряване качеството на живот на децата в семействата и социалната среда, като предостави качествени услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

КАПАЦИТЕТ: 64 места
II. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”


 • настаняване и предоставяне временен подслон /до 6 месеца/ на бременни жени и майки , за които има риск да изоставят детето си;
 • психо-социална подкрепа (посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на бебето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда и др.), насърчаване на връзката майка-дете, подпомагане в придобиване и укрепване на умения за независимост, обучение в родителски умения и обгрижване на бебето;
 • социално-правни услуги – консултиране и насочване.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • бременни жени и майки в затруднено положение и техните деца

ЦЕЛ НА УСЛУГАТА:

 • Предотвратяване изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 години, като в същото време се предотвратяват ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им.
 • В случаите, когато се настаняват майки с повече деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага превенцията на изоставянето и на по-големите деца.

МИСИЯ:

 • Осигуряване на закрила на детето, без да се налага отделяне от майката и настаняване в специализирана институция;
 • Осигуряване на ежедневно взаимодействие между майката и детето, което е от ключово значение за изграждане на привързаност;
 • Оказване на специализирана помощ и подкрепа на майката, която й дава възможност да се приспособи и да изгради привързаност към детето си;
 • Предоставяне на социалната изолация на двойката майка-дете и подготовка за успешно социално интегриране;
 • Извършване на задълбочена оценка на родителския капацитет на майката, което подпомага органите за закрила при вземането на дългосрочни решения за бъдещето на детето.

КАПАЦИТЕТ: 8 места


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster