НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Декларации по ЗПУКИ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН


Декларации по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Валя Радева Радева - Секретар на община
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Румен Иванов - Заместник кмет на община

Стефан Тончев Кондузов - Заместник кмет на община

Стоян Иванов Марков - Заместник кмет на община

Пепа Миткова Димитрова-Чиликова - Заместник кмет на община
Лора Иванова Йовчева - Главен архитект

Таня Димитрова Бояджиева - Главен счетоводител

Лилия Тодорова Радева - Секретар "МКБППМН"


Отдел "Вътрешен одит"

Милена Димитрова Чиракова - Началник на отдел

Гинка Радева Найденова - Главен вътрешен одитор


І. Обща администрация


Отдел "Бюджет"

Диян Иванов Донев - Началник на отдел

Диана Димитрова Иванова - Главен експерт

Николай Илиев Мавродиев - Главен експерт

Веселина Петкова Атанасова - Главен експерт

Николина Танчева Ловчалиева - Главен експерт


Отдел "Счетоводство"

Донка Петрова Вълкова - Началник на отдел

Велина Андонова Дунчева - Главен експерт

Мария Йорданова Петрова - Главен експерт

Ваня Георгиева Янкова - Главен експерт

Марияна Спасова Таргова - Главен експерт

Красимир Динев Колев - Главен експерт

Звезделина Василева Димитрова - Старши експерт

Маргарита Стефанова Гуркова - Младши експерт

Даниела Дечкова Стойчева - Младши експерт

Радостина Господинова Велева - Главен специалист

Иванка Георгиева Огнянова - Главен специалист

Ирина Христова Дюлгерова - Главен специалист


Отдел "Методология и контрол"

Янка Ангелова Илиева - Началник на отдел

Костадинка Атанасова Баева - Главен експерт

Елица Данчева Димитрова - Младши експерт

Еленка Ненкова Балабанова - Главен специалист

Яна Димитрова Михалева - Ст. счетоводител Бяла

Светлана Ревовна Христова - Ст. счетоводител Ст. Река

Иринка Радева Иванова - Ст. счетоводител Гавраилово

Боряна Велева Демирева - Ст. счетоводител Селиминово

Галя Алексaндрова Тодорова - Ст. счетоводител Самуилово

Тодорка Христова Иванова - Ст. счетоводител Крушаре

Калинка Дончева Георгиева - Ст. счетоводител Ж.войвода

Радостин Стоянов Танев - Ст. счетоводител Кермен

Катя Стоянова Динкова - Ст. счетоводител Блатец

Тодорка Кръстева Кабранова - Ст. счетоводител Тополчане

Иванка Колева Иванова - Ст. счетоводител Зл.войвода

Иванка Радева Симеонова - Счетоводител Самуилово

Денка Георгиева Стоянова - Счетоводител Бяла

Радка Ригова Дончева - Счетоводител Блатец


Отдел "Общински дружества, търговия, категоризация и защита на потребителите"

Гергана Петрова Савова - Началник на отдел

Андон Янков Дюлгеров - Главен експерт

Соня Желева Добрева - Главен експерт

Мария Петрова Гинчева - Главен експерт

Иван Иванов Марков - Главен инспектор

Соня Михайлова Тодорова - Главен инспектор

Димка Йорданова Пенкова-Мишинева - Главен инспектор

Стефка Йорданова Манолова - Старши експерт


Отдел "Финансови контрольори"

Таня Стефанова Попова - Началник на отдел

Пенчо Славов Пенев - Финансов контрольор

Наташа Иванова Тодорова - Финансов контрольор

Ваня Петкова Бонева - Финансов контрольор


Отдел "Управление на човешките ресурси"

Веселин Дяков Дяков - Началник на отдел

Вяра Йорданова Узунова - Главен експерт

Кина Ангелова Стоянова - Главен специалист


Отдел "Правно-нормативно обслужване"

Любомир Стамов Георгиев - Главен експерт

Мария Данчева Димитрова - Старши експерт

Галина Дякова Иванова - Старши експерт

Кремена Димитрова Борнавска - Юрисконсулт

Милена Стоева Динева - Юрисконсулт


Отдел "Административно обслужване и ЦАО"

Стайка Николова Петкова - Началник на отдел

Таня Иванова Балабанова - Главен експерт

Стефка Георгиева Туджарова - Главен експерт

Мирай Октай Хюсни - Младши експерт


Центрове за административно обслужване

ЦАО Сливен

Ана Панайотова Булгарова - Старши експерт

Елизабет Александрова Кендерян - Старши експерт

Светла Петрова Бунчева - Младши експерт

Таня Георгиева Тихова - Младши експерт

Румянка Николаева Спирова - Главен специалист

Цветелина Веселинова Тачева - Главен специалист

Магдалена Александрова Атанасова - Специалист


ЦАО кв."Надежда"

Илко Иванов Илиев - Младши експерт

Петя Атанасова Банчева - Главен специалист

ЦАО кв."Речица"

Катя Янкова Попова - Младши експерт

Жеко Йорданов Илиев - Главен специалист

ЦАО кв."Дебела кория"

Недялка Матева Георгиева - Главен специалист

Горазд Илиев Господинов - Старши специалист


Отдел "Гражданска регистрация"

Емилия Йорданова Кавръкова - Началник на отдел

Димитринка Георгиева Душева - Главен експерт

Величка Димитрова Пантелеева - Главен експерт

Гергана Петрова Гърмилова - Старши експерт

Елена Тодорова Алексиева - Младши експерт

Славка Бахова Бекова - Младши експерт

Иванка Георгиева Друмева - Главен специалист

Таня Йорданова Петрова - Главен специалист

Лена Никова Баева - Главен специалист

Миглена Георгиева Иванова - Главен специалист

Ивелина Петрова Иванова - Главен специалист


Отдел "Стопански дейности, канцелария и техническо обслужване"

Апостол Русев Апостолов - Началник на отдел

Гено Йорданов Генов - Главен експерт

Георги Йорданов Георгиев - Главен специалист

Ваня Динкова Стоянова - Старши специалист

Генка Николова Тодорова - Старши специалист


Отдел "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

Светомир Радков Минчев - Началник на отдел

Янка Дамянова Дамянова - Главен експерт

Славейка Георгиева Петрова - Старши експерт

Божана Любомирова Попова - Младши експерт


Отдел "Сигурност и управление при кризи и ОМП"

Снежана Николова Кънева - Началник на отдел

Величка Димитрова Кучмова - Главен експерт

Евгений Дженев Митев - Старши експерт

Васил Любомиров Кондев - Младши експерт

Данка Манчева Михова - Старши специалист


Отдел "Информационни системи"

Валентин Здравков Георгиев - Началник на отдел

Георгий Грачевич Абраамян - Главен експерт

Добромир Тодоров Атанасов - Главен експерт

Жени Петрова Загорова - Главен експерт

Димитър Василев Тодоров - Старши експерт

Мая Иванова Чернинкова - Старши експерт


ІІ. Специализирана администрация


Дирекция "Местни приходи"

Методи Йорданов Лаков - Директор на дирекция

Васил Милков Тошев - Главен експерт

Марина Желева Баева - Главен експерт

Татяна Кънчева Стоянова - Главен експерт

Ваня Йорданова Йовчева - Главен инспектор

Елена Петрова Василева - Главен инспектор

Гергана Кирилова Бояджиева - Главен инспектор

Мария Димитрова Кънева - Главен инспектор

Корнелия Добрева Стоева - Старши експерт

Николай Петров Иванов - Старши експерт

Румяна Димитрова Гавраилова - Младши експерт

Гергана Стефанова Стефанова - Младши експерт

Деница Невелинова Маркова – Инспектор

Женя Петьова Кръстева – Инспектор

Петя Вълкова Загорова – Инспектор

Доник Радомиров Николов – Инспектор

Боряна Йорданова Стоянова – Главен специалист

Емине Хълмиева Мустафова – Главен специалист

Милена Иванова Грабчева – Главен специалист

Цонка Иванова Баинкова - Главен специалист

Стефан Иванов Иванов - Главен специалист

Петя Илиева Ранкова - Главен специалист

Ася Панайотова Гагаузова – Главен специалист

Маргарита Стоянова Михалева - Главен специалист

Велина Христова Тонева - Главен специалист

Мара Николова Янкулова - Главен специалист

Маргарита Вълева Недялкова - Главен специалист


Дирекция "Общинска инфраструктура"

Милко Здравков Харалампиев - Главен експерт

Яна Димитрова Гавова - Главен експерт

Велико Георгиев Балабанов - Главен експерт

Стефан Асенов Качаров - Главен експерт

Калин Радев Минчев - Главен експерт

Екатерина Тодорова Кючумбова - Старши експерт

Анета Миленова Павлова - Младши експерт

Павлина Йорданова Каравелова - Младши експерт

Мария Руменова Стоилова - Младши експерт


Дирекция "Устройство на територията"

Красимир Веселинов Хаджиминов - Директор на дирекция


Отдел "Кадастър и регулация"

Яна Рускова Ангелова - Началник на отдел

Нели Михнева Стоянова - Главен експерт

Йорданка Димова Николова - Главен специалист

Илия Димитров Илиев - Главен специалист

Антоанета Илиева Бозова - Главен специалист

Калинка Трифонова Тодорова - Главен специалист

Лиляна Стоянова Андреева - Главен специалист

Надежда Николаева Георгиева - Главен специалист


Отдел "Териториално устройство и архитектура"

Любомира Емилова Наумова-Андреева - Началник на отдел

Славка Петрова Димитрова - Главен експерт

Димитър Стефанов Желев - Главен специалист

Мария Койчева Петрова - Главен специалист

Цонка Иванова Бурлакова - Главен специалист

Веселина Иванова Иванова - Главен специалист

Мария Желева Георгиева - Главен специалист

Славка Вълева Белберска - Главен специалист

Донка Колева Боярова - Главен специалист


Самостоятелни отдели


Отдел "Екология"

Николай Ненков Бакърджиев - Главен експерт

Димитър Андонов Андонов - Главен експерт

Деница Георгиева Данчева - Старши експерт

Мария Пейчева Диловска - Младши експерт

Антоанета Тодорова Иванова - Младши експерт


Отдел "Общинска собственост"

Камелия Кръстева Симеонова - Началник отдел

Соня Петкова Начева - Главен експерт

Веселин Петров Мушков - Главен експерт

Велислава Василева Митрева - Главен експерт

Даниела Николаева Фичева - Старши експерт

Георги Иванов Георгиев - Младши експерт

Славка Стойчева Тодорова - Главен специалист


Отдел "Развитие на населените места"

Венко Господинов Господинов - Началник отдел

Пеню Стойчев Дичев - Главен експерт

Красимира Тодорова Тодорова - Главен експерт

Донка Атанасова Илиева - Старши експерт

Айше Рамаданова Хасанова - Младши експерт

Атанас Иванов Атанасов - Главен специалист


Отдел "Строителен контрол"

Петър Петров Памуков - Началник на отдел

Любен Христов Генов - Главен специалист

Иван Тодоров Иванов - Главен специалист

Радостина Иванова Банкова - Главен специалист

Росица Кирова Топалова - Главен специалист

Кирил Христов Киров - Главен специалист

Ваня Георгиева Динева – Специалист

Дияна Господинова Гагаузова-Стефанова – Специалист


Отдел "Проекти, програми и икономическо развитие"

Дорина Манчева Митева - Началник на отдел

Христо Славов Георгиев - Главен експерт

Мария Николова Тодорова - Главен експерт

Габриела Марио Симеонова - Главен експерт

Иван Георгиев Димитров - Главен експерт

Нели Антонова Демирева - Старши експерт

Митка Петкова Крълева - Старши експерт

Мирела Иванова Карева - Младши експерт


Отдел "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Дилян Димитров Стойков - Началник на отдел

Йорданка Иванова Гашева - Главен експерт

Здравка Стефанова Катилеева - Главен експерт

Димитър Христов Костов - Главен експерт

Маргарита Петрова Терзиева - Главен експерт

Стоян Тодоров Гурков - Главен експерт

Мая Михова Петрова - Старши експерт

Таня Георгиева Куманова - Старши експерт


Отдел "Образование, култура и вероизповедания"

Ваня Илиева Шишкова - Началник на отдел

Йордан Атанасов Берберов - Главен експерт

Донка Иванова Славова - Главен експерт

Десислава Петрова Куртова - Главен експерт

Светла Петрова Вълчева - Старши експерт

Дора Георгиева Чанева - Старши експерт

Мариана Георгиева Любенова - Старши експерт


Отдел "Обществени поръчки"

Гинка Миткова Димитрова-Тужарова - Началник на отдел

Илиана Йорданова Захариева - Старши експерт

Валентина Христова Чудомирова-Тенева - Старши експерт

Тодорка Георгиева Димитрова - Младши експерт

Кметски екип - 2011-2015

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.12.2015 г. webmaster