НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН


ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Кольо Йорданов Милев - Кмет на община

Румен Георгиев Андонов - Заместник кмет на община

Иван Манчев Иванов - Заместник кмет на община

Румен Владимиров Стоилов - Заместник кмет на община

Иван Стефанов Петров - Заместник кмет на община

Станка Анастасова Тачева - Секретар на община

Лора Иванова Йовчева - Главен архитект

Лилия Тодорова Радева - Секретар "МКБППМН"


Отдел "Вътрешен одит"

Милена Димитрова Чиракова - Началник на отдел

Гинка Миткова Димитрова-Тужарова - Главен вътрешен одитор


І. Обща администрация


Дирекция "Бюджет и финансово-счетоводна дейност"

Отдел "Бюджет"

Сашка Иванова Господинова - Началник на отдел

Диян Иванов Донев - Главен експерт

Ивелина Димитрова Каразапрянова - Главен експерт

Диана Димитрова Иванова - Главен експерт

Николай Илиев Мавродиев - Главен експерт

Веселина Петкова Атанасова - Главен експерт


Отдел "Счетоводство"

Таня Димитрова Бояджиева - Началник на отдел

Донка Петрова Вълкова - Главен експерт

Велина Андонова Дунчева - Главен експерт

Мария Йорданова Петрова - Главен експерт

Ваня Георгиева Янкова - Главен експерт

Марияна Спасова Таргова - Главен експерт

Марияна Георгиева Янкова - Главен експерт

Звезделина Василева Димитрова - Старши експерт

Николина Танчева Ловчалиева - Старши експерт

Маргарита Стефанова Гуркова - Младши експерт

Йорданка Пенчева Цигуларова - Главен специалист

Еленка Ненкова Балабанова - Главен специалист

Радостина Господинова Велева - Главен специалист

Иванка Георгиева Огнянова - Главен специалист


Отдел "Методология и контрол"

Янка Ангелова Илиева - Началник на отдел

Светла Димитрова Йорданова - Главен експерт

Марийка Йорданова Динева - Главен специалист

Ирина Христова Дюлгерова - Главен специалист

Яна Димитрова Михалева - Ст. счетоводител Бяла

Светлана Ревовна Христова - Ст. счетоводител Ст. Река

Мими Стойчева Господинова - Ст. счетоводител Гавраилово

Боряна Велева Демирева - Ст. счетоводител Селиминово

Галя Алексaндрова Тодорова - Ст. счетоводител Самуилово

Тодорка Христова Иванова - Ст. счетоводител Крушаре

Калинка Дончева Георгиева - Ст. счетоводител Ж.войвода

Радостин Стоянов Танев - Ст. счетоводител Кермен

Катя Стоянова Динкова - Ст. счетоводител Блатец

Тодорка Кръстева Кабранова - Ст. счетоводител Тополчане

Иванка Колева Иванова - Ст. счетоводител Зл.войвода

Иванка Радева Симеонова - Счетоводител Самуилово

Денка Георгиева Стоянова - Счетоводител Бяла

Недка Василева Маринова - Счетоводител Кермен

Радка Ригова Дончева - Счетоводител Блатец

Марияна Тенева Златева - Счетоводител Гавраилово


Отдел "Общински дружества, търговия, категоризация и защита на потребителите"

Гергана Петрова Савова - Началник на отдел

Соня Желева Добрева - Главен експерт

Иван Христов Попов - Главен експерт

Мария Петрова Гинчева - Главен експерт

Иван Иванов Марков - Главен инспектор

Соня Михайлова Тодорова - Главен инспектор

Димка Йорданова Пенкова-Мишинева - Главен инспектор

Георги Николаев Георгиев - Старши експерт

Стефка Йорданова Манолова - Старши експерт


Отдел "Финансови контрольори"

Таня Стефанова Попова - Началник на отдел

Пенчо Славов Пенев - Финансов контрольор

Наташа Иванова Тодорова - Финансов контрольор

Ваня Петкова Бонева - Финансов контрольор


Самостоятелни отдели


Отдел "Управление на човешките ресурси"

Веселин Дяков Дяков - Началник на отдел

Вяра Йорданова Узунова - Главен експерт

Елена Петрова Петкова - Главен специалист

Кина Ангелова Стоянова - Главен специалист


Отдел "Правно-нормативно обслужване"

Росица Колева Рускова - Гл. Юрисконсулт

Любомир Стамов Георгиев - Главен експерт

Мариана Василева Стойкова - Главен експерт

Мария Данчева Димитрова - Старши експерт

Галина Дякова Иванова - Старши експерт

Кремена Димитрова Борнавска – Юрисконсулт

Милена Стоева Динева – Юрисконсулт


Отдел "Административно обслужване и ЦАО"

Таня Иванова Балабанова - Главен експерт

Стефка Георгиева Туджарова - Главен експерт


Центрове за административно обслужване

ЦАО Сливен

Ана Панайотова Булгарова - Старши експерт

Елизабет Александрова Кендерян - Старши експерт

Светла Петрова Бунчева - Младши експерт

Ваня Петрова Стефанова - Младши експерт

Румянка Николаева Спирова - Главен специалист

Цветелина Веселинова Тачева - Главен специалист

Магдалена Александрова Атанасова - Специалист


ЦАО кв."Надежда"

Илко Иванов Илиев - Младши експерт

Петя Атанасова Банчева - Главен специалист

ЦАО кв."Речица"

Катя Янкова Попова - Младши експерт

Георги Илиев Костов - Главен специалист

ЦАО кв."Дебела кория"

Емил Лилков Станков - Младши експерт

Недялка Матева Георгиева - Главен специалист


Отдел "Гражданска регистрация"

Емилия Йорданова Кавръкова - Началник на отдел

Димитринка Георгиева Душева - Главен експерт

Величка Димитрова Пантелеева - Главен експерт

Гергана Петрова Гърмилова - Старши експерт

Елена Тодорова Алексиева - Младши експерт

Славка Бахова Бекова - Младши експерт

Иванка Георгиева Друмева - Главен специалист

Росица Йоранова Петкова - Главен специалист

Любов Стойкова Ставрева - Главен специалист

Лена Никова Баева - Главен специалист

Миглена Георгиева Иванова - Главен специалист

Ивелина Петрова Иванова - Главен специалист


Отдел "Стопански дейности, канцелария и техническо обслужване"

Гено Йорданов Генов - Главен експерт

Георги Йорданов Георгиев - Главен специалист

Ваня Динкова Стоянова - Старши специалист

Генка Николова Тодорова - Старши специалист


Отдел "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

Светомир Радков Минчев - Началник на отдел

Величка Димитрова Кучмова - Главен експерт

Славейка Георгиева Петрова - Старши експерт

Божана Любомирова Попова - Младши експерт


Отдел "Сигурност и управление при кризи и ОМП"

Снежана Николова Кънева - Главен експерт

Евгений Дженев Митев - Старши експерт

Данка Манчева Михова - Старши специалист


ІІ. Специализирана администрация


Дирекция "Местни приходи"

Методи Йорданов Лаков - Директор на дирекция


Отдел "Отчитане приходите и обслужване на данъкоплатците"

Веселин Стойков Стойков - Началник на отдел

Георги Иванов Кабаджов - Главен експерт

Марина Желева Баева - Главен експерт

Ваня Йорданова Йовчева - Главен инспектор

Елена Петрова Василева - Главен инспектор

Гергана Кирилова Бояджиева - Главен инспектор

Корнелия Добрева Стоева - Старши експерт

Румяна Димитрова Гавраилова - Младши експерт

Марийка Вълева Кирова - Главен специалист

Елена Василева Вавова - Главен специалист

Цонка Иванова Баинкова - Главен специалист

Стефан Иванов Иванов - Главен специалист

Петя Илиева Ранкова - Главен специалист


Отдел "Контролно-ревизионна дейност"

Васил Милков Тошев - Началник на отдел

Татяна Кънчева Стоянова - Главен експерт

Мария Димитрова Кънева - Главен инспектор

Николай Петров Иванов - Старши експерт

Деница Невелинова Маркова – Инспектор

Светлин Атанасов Михайлов – Инспектор

Доник Радомиров Николов – Инспектор

Елена Христова Стоянова - Главен специалист

Маргарита Стоянова Михалева - Главен специалист

Велина Христова Тонева - Главен специалист

Мара Николова Янкулова - Главен специалист

Маргарита Вълева Недялкова - Главен специалист

Николай Йорданов Николов - Главен специалист


Дирекция "Общинска инфраструктура"

Милко Здравков Харалампиев - Главен експерт

Радка Стойчева Желева - Главен експерт

Велико Георгиев Балабанов - Главен експерт

Николай Димитров Спиров - Главен експерт

Екатерина Тодорова Кючумбова - Старши експерт

Нина Георгиева Узунова - Старши експерт

Калин Радев Минчев - Младши експерт

Иван Георгиев Димитров - Младши експерт

Анета Миленова Павлова - Младши експерт

Павлина Йорданова Каравелова - Младши експерт

Мария Руменова Стоилова - Младши експерт


Дирекция "Устройство на територията и строителен контрол"

Красимир Веселинов Хаджиминов - Директор на дирекция


Отдел "Кадастър и регулация"

Яна Рускова Ангелова - Началник на отдел

Нели Михнева Стоянова - Главен експерт

Йорданка Димова Николова - Главен специалист

Илия Димитров Илиев - Главен специалист

Антоанета Илиева Бозова - Главен специалист

Калинка Трифонова Тодорова - Главен специалист

Лиляна Стоянова Андреева - Главен специалист

Надежда Николаева Георгиева - Главен специалист


Отдел "Териториално устройство и архитектура"

Любомира Емилова Наумова-Андреева - Началник на отдел

Славка Петрова Димитрова - Главен експерт

Димитър Стефанов Желев - Главен специалист

Мария Койчева Петрова - Главен специалист

Цонка Иванова Бурлакова - Главен специалист

Веселина Иванова Иванова - Главен специалист

Мария Желева Георгиева - Главен специалист

Славка Вълева Белберска - Главен специалист

Донка Колева Боярова - Главен специалист


Отдел "Строителен контрол"

Росен Василев Ранков - Началник на отдел

Любен Христов Генов - Главен специалист

Иван Тодоров Иванов - Главен специалист

Радостина Иванова Банкова - Главен специалист

Росица Кирова Топалова - Главен специалист

Ваня Георгиева Динева – Специалист

Дияна Господинова Гагаузова-Стефанова – Специалист


Дирекция "Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество"


Отдел "Проекти, програми и икономическо развитие"

Дорина Манчева Митева - Началник на отдел

Христо Славов Георгиев - Главен експерт

Андон Янков Дюлгеров - Главен експерт

Габриела Марио Симеонова - Главен експерт

Мария Николова Тодорова - Старши експерт

Митка Петкова Крълева - Младши експерт


Отдел "Информационни системи"

Валентин Здравков Георгиев - Началник на отдел

Георгий Грачевич Абраамян - Главен експерт

Добромир Тодоров Атанасов - Главен експерт

Петър Манчев Манчев - Главен експерт

Жени Петрова Загорова - Старши експерт

Мая Иванова Чернинкова - Младши експерт


Дирекция "Хуманитарни дейности"


Отдел "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Йорданка Иванова Гашева - Главен експерт

Здравка Стефанова Катилеева - Главен експерт

Ели Кирилова Карамфилова - Главен експерт

Димитър Христов Костов - Главен експерт

Дилян Димитров Стойков - Главен експерт

Стоян Тодоров Гурков - Главен експерт

Мая Михова Петрова - Младши експерт

Таня Георгиева Куманова - Младши експерт

Анастасия Пламенова Петкова - Младши експерт


Отдел "Образование, култура и вероизповедания"

Йордан Атанасов Берберов - Главен експерт

Донка Иванова Славова - Главен експерт

Ваня Илиева Шишкова - Главен експерт

Гинка Жекова Стоянова - Главен експерт

Светла Петрова Вълчева - Старши експерт

Росица Стефанова Бармукова - Старши експерт

Дора Георгиева Чанева - Младши експерт

Мариана Георгиева Любенова - Младши експерт


Самостоятелни отдели


Отдел "Екология"

Красимира Русева Стойчева - Началник на отдел

Николай Ненков Бакърджиев - Главен експерт

Димитър Андонов Андонов - Главен експерт

Деница Георгиева Данчева - Старши експерт

Мария Пейчева Русева - Младши експерт

Антоанета Тодорова Иванова - Младши експерт


Отдел "Общинска собственост"

Камелия Кръстева Симеонова - Началник отдел

Соня Петкова Начева - Главен експерт

Велислава Василева Митрева - Главен експерт

Даниела Николаева Фичева - Старши експерт

Минчо Йорданов Минчев - Младши експерт

Славка Стойчева Тодорова - Главен специалист

Пенка Георгиева Чолакова - Главен специалист


Отдел "Развитие на населените места"

Веселин Петров Мушков - Главен експерт

Донка Атанасова Илиева - Старши експерт

Айше Рамаданова Хасанова - Младши експерт

Пеньо Стойчев Дичев - Главен специалист


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 11.11.2014 г. webmaster