НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Дневен център за стари хора


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА
гр. Сливен, ул. „Никола Михайловски” № 26, тел: 044/62 33 26СЪЩНОСТ


Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират хората след пенсионирането си. Насочени са към създаването на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.


За постигането на тези цели в дневния център за стари хора се организират мероприятия свързани с:

  • Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми;
  • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико- социални проблеми;
  • Организиране на занимания по интереси(цветарство, плетиво, бродерия, национална кухня, сладкарство, изобразителни и музикални занимания);
  • Подпомагане извършването на административни услуги;
  • Организиране на съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени организации(честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др.);
  • Здравна профилактика- периодично измерване на пулс и кръвно налягане на потребителите на социалната услуга.

ЕКИП НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА


Дневният център се ръководи от Директора на Домашен социален патронаж. Директора организира цялостната дейност в Дневния център, като основна цел на работата е комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на възрастните хора.КАПАЦИТЕТ


30 местаУСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


- Подаване на писмена молба от лицето до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, към която се прилагат:

  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.


- Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;


- Директорът на Дирекцията „Социално подпомагане“ издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивираният доклад - предложение;


- Лицето се запознава с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;


- Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги;


- Изготвя се индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа, в зависимост от потребностите и желанията на потребителя.За ползване на услугите в Дневния център за стари хора се заплаща такса в размер 30% от дохода на лицата, съгласно Тарифа за таксите на социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster