НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Екология


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЕКОЛОГИЯ

 

 

Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

1. Издаване на разрешение за отсичане на декоративни дървета и храсти в частни и общински имоти.

2. Издаване на позволителни за ползване на лечебни растения.

3. Издаване на експертни становища, свързани с проблеми по опазване околната среда.

4. Проверка и отговор на жалби на граждани и фирми, свързани с проблеми по опазване околната среда.1. Издаване на разрешение за отсичане на декоративни дървета и храсти в частни и общински имоти.

Необходими комплектоващи документи:

•  Молба свободен текст, съдържаща:

- трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на лицето подало молбата

- Кратко и точно описание на проблема

•  Документ за платена такса.

Нормативни документи: Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр.26/1993 г.) и

Наредба за опазване на зелените площи и Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Сливен (юни 2004 г.)

Срок за изпълнение: до един месец

Цена на услугата: съгласно тарифата за обезщетения при отсичане на декоративни дървесни видове /Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен/

Структура-изпълнител: "Екология"


2. Издаване на позволителни за ползване на лечебни растения.

Необходими комплектоващи документи:

•  Молба свободен текст, съдържаща:

- трите имена, точен адрес и данните от личната карта на заявителя;

- данъчен номер и булстат;

- вид и количество на ползване;

- район на събиране;

- адрес на билкозаготвителния пункт

•  Предписание от РИОСВ.

•  Документ за платена такса.

Нормативни документи: Закон за лечебните растения (ДВ, бр.29/2000 г.)

Срок за изпълнение: до три дни

Цена на услугата: Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, определени с решение № 104/26.05.2000 г. на общински съвет – Сливен, съгласно тарифа на Министерския съвет (Постановление № 94 от 29 май 2000 год.)

Структура-изпълнител: "Екология"


3. Издаване на експертни становища, свързани с проблеми по опазване околната среда.

Необходими комплектоващи документи:

•  Молба свободен текст, съдържаща:

- трите имена, точен адрес и телефон на лицето подало молбата.

- Кратко и точно описание на проблема.

Нормативни документи: Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 29 /2000 г.) и всички останали законови и подзаконови актове към него.

Срок за изпълнение: до един месец

Структура-изпълнител: "Екология"


4. Проверка и отговор на жалби на граждани и фирми, свързани с проблеми по опазване околната среда.

Необходими комплектоващи документи:

•  Молба свободен текст, съдържаща:

- трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на лицето подало молбата

- кратко и точно описание на проблема

- трите имена и точен адрес на лицето против което се подава молбата

Нормативни документи: Закон за опазване на околната среда (ДВ бр. 29 /2000 г.) и всички останали законови и подзаконови актове към него.

Срок за изпълнение: до един месец

Структура-изпълнител: "Екология"


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.02.2005 г. webmaster