КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Функционални приоритети – международно сътрудничество и евроинтеграция
ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ – МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


1. Разработва предложения, подпомага подготовката и следи за изпълнението на подписаните договори, съглашения и протоколи за международната дейност на общината; съдейства за разширяване на партньорството между различни институции, неправителствени организации;

2. Поддържа на експертно ниво постоянните контакти с побратимените градове и региони от чужбина, с които има договори за сътрудничество; съхранява и актуализира, свързаната с това документация; води и поддържа цялата международна кореспонденция на община Сливен;

3. Съставя проекто-програми за посещението на чуждестранни гости и след съгласуване организира тяхното изпълнение; осъществява организационно-техническата подготовка за посещението на делегации и работни групи от община Сливен в чужбина;

4. Информационно осигуряване на дейността на общинската администрация, с оглед разширяване на възможностите на международното сътрудничество;

5. Участва в подготовка на постоянни международни прояви на община Сливен; иницииране и участие в организацията на обществени прояви, свързани с международното сътрудничество и евроинтеграцията;

6. Участва в стратегическото планиране на дейността за подготовка и реализация на проекти за участие в международни програми, във взаимодействие с други отдели и общински звена;

7. Консултации и участие в процеса на обучението на кадрите по проблеми на международното сътрудничество и европейската интеграция;

8. Организира и осъществява международната и протоколна дейност на общината, следи и води международната кореспонденция.

9. Общинският център за евроинтеграция – реализира политиката на общината в областта на европейската интеграция, в партньорство с неправителствени организации, чийто статут и програма се утвърждават от Общинския съвет.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 21.04.2004 г. webmaster