НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Регистър на проектите » Проект "Валидиране на менторинг програмите"
 
Проект "Валидиране на менторинг програмите"
ПРОЕКТ "ВАЛИДИРАНЕ НА МЕНТОРИНГ ПРОГРАМИТЕ"
Този проект ще разработи една комплексна система за проверка на валидността на менторството (наставничеството) на работното място за хората с увреждания и други лица в неравностойно положение на пазара на труда. Степента на този недостатък е подробно разгледана в "Положението с наемането на работа на хората с увреждания" (DG Наемане на работна сила и Обществени дейности 2001), която показва, че за хората с увреждания е по-вероятно да бъдат безработни по икономически неактивни, образовани до по-ниски стандарти и да получат по ниско заплащане от техните колеги, които нямат увреждания.


Системата ще дефинира и приложи общите принципи и практически процедури, които ще помогнат да се преодолее това положение. Тя ще бъде изпробвана пилотно в новите менторски програми, които проектът ще разработи в Румъния и Словения, страни в които менторството до голяма степен е непознато. Тя ще бъде приложена и подпомагана, чрез разработването на практически кодекс към съществуващите системи в България и Обединеното кралство, като тестови страни за по-широкото му приложение на Европейско ниво.


Менторството на работното място дава пример за най-добрите качества на неформалното обучение. Неговите резултати не могат да се получат чрез програмите за традиционното обучение и адаптивността да се отговори но конкретните обстоятелства е сърцевината на успешното менторство. Добро доказателство за неговата стойност е показано чрез желението на големите компании да отделят хора от личния си състав и ресурсите си за осъществяването на такива програми - Менторството при несходствата в Обединеното Кралство има подкрепата на 50 главни компании. Този проект се фокусира върху нуждите на хората с увреждания и други хора, които са в неравностойно положение - които ще имат конкретна изгода от неформалната природа на менторството. Обобщената полза от менторството по отношение на уменията за намиране на работа на наставлявания и уменията да обучава на ментора, бяха демонстрирани в проекти на програмата Леонардо да Винчи и работата на национално ниво (виж ‘Mentoring - a Good Practice Guide’. Coventry University 2002 "Менторството - наръчник на успешните практики" Университет Ковънтри 2002). Очаква се да нарасне използването на менторството на работното място в краткосрочен и средносрочен план. То е особено полезно за хора, на които им липсва трудов стаж и които не са имали възможност да развият напълно своите умения и да постигнат компетентност, какъвто често е случаят с хората с увреждания и другите лица в неравностойно положение.


Разработването на система за проверка на валидността на менторството ще е голям напредък и е основано на всестранния опит на екипа на проекта в тази област, което му дава възможност да привлече най-добрата практика от цяла Европа във всички аспекти на своята работа. Без да има авторитетна проверка на валидността, на тези които участват в менторството (както наставници така и наставлявани) им се отказва законово признаване на техните постижения, и работодателите не могат правилно да преценят качествата на личния състав и потенциално наетите. Проверката на валидността ще бъде също така средство за ефективното действие на менторсктите програми, като осигури насоки за взимането на решения за процедурите и резултатите, то ще има важна формираща роля при проектирането на програми, както и ще дава връзката с наблюдението на индивидуалното и колективното изпълнение. В тази връзка, тя отразява нарасващото разбиране, на национално и Европейско ниво, за важността на съответните процеси за признаването на неформалното обучение. Проекът е, следователно директен израз на принципите на Копенхагенската договореност и допълва широкия обхват от обществени инициативи, които искат да е сигурно, че ползата от неформалното и неофициалното обучение са напълно реализирани като част от ППО.


Както и с другите области на неформално и неофициално обучение, проверката на валидността на менторството е задача, която е предизвикателство. Проектът ще разработи една гъвкава система за проверка на валидността, която ще вземе предвид разликите сред и вариациите измежду програмите за менторство, която ще се опре на техните споделени цели и която ще търси да идентифицира еквивалентността между тях по отношение на детайлите. Тя ще се стреми да признае широк диапазон от изходни резултати както за наставника, така и за наставлявания, включително и наборът от компетентностти, които може да се развият, промените в отношението и осъзнаването на социалните различия, социалния диалог и напредъкът в други форми на ППО. Но в същото време, тя ще разпознава и нуждата да се осигури състоятелност, сравнимост и надеждност на процеса на проверка на валидността и разработваната система ще бъде проектирана да постигне това качество.


Процедурата по проверка на валидността ще обвърже в мрежа широк обхват от заинтересувани, включително университети, социални партньори, организации на хората с увреждания или лицата в неравностойно положение, профсъюзи, търговски и индустриални камери, професионални организации и федереции и организации свързани с даването на сертификати и признаването на квалификации. При изпълнението на това, тя ще подпомогне по-широкото разбиране на неформалното обучение и потенциала на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение да бъдат наемани на работа.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.03.2007 г. webmaster