НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Областен съвет по наркотични вещества


ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ОБСНВ)Създаден е в изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 56/2003 г.). Съставен е от Председател (Заместник кмет по социални и хуманитарни дейности), секретар и членове от Общинска администрация, Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба, Регионална служба за борба с организираната престъпност, Митници - Сливен, Регионален център по здравеопазване, Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Регионален инспекторат по образованието на МОН, Дирекция “Социално подпомагане” на АСП, Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Български червен кръст, Медицински колеж - Сливен, Лекар, Психолог, БНА. Заседава най-малко четири пъти в годината.


Основните области на дейност са свързани с разработване на общообразователна програма за повишаване чувствителността на обществото към употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене, с разработване и прилагане на дългосрочна програма за първична превенция в учебните заведения, със съвместни действия със здравни институции и неправителствени организации, съвместна дейност с органите на РДВР и т.н.

Годишен отчет за дейността на Превантивно-информационен център - Сливен през 2007 година [ 60 KB ]


Годишен доклад относно ситуацията свързана с наркотиците за 2007 г. [546 KB]Годишен отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества-Сливен [ 364 KB ]Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества - Сливен към община Сливен [57 KB]Състав на областния съвет по наркотични вещества - Сливен [ 54 KB ]


Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества - Сливен и Превантивно-информационен център - Сливен /Резюме/ [ 158 KB ]


Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за периода Април-Юни 2006 [ 66 KB ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.06.2008 г. webmaster