КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински справочник » Управление на етажната... » Национална програма за енергийна ефективност
 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ВАЖНО! Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, всеки вторник от 16.00 часа в зала „Май” на Община Сливен (бул. „Цар Освободител” № 1), екип на Общинска администрация - Сливен ще разяснява условията за кандидатстване по програмата.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ:

 • Лице за контакт: Дияна Гагаузова
 • Адрес: Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, стая 34
 • Телефон: 044/ 611 352
 • Заявления за регистрация се приемат на: гишета № 4 и № 5 в Център за административно обслужване - Сливен (източен вход на сградата на Община Сливен)
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:
  • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
  • ППП (пакетно повдигани плочи);
  • ЕПК (едроплощен кофраж);
  • пълзящ кофраж и разновидностите им.
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?


Стъпка 1:
Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.


Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части в сградата.


ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.


Стъпка 2:
С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.


ВАЖНО! Когато Сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието си с отделна декларация (по образец).


Стъпка 3:
Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата - попълват се документи по образец.


ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!


Стъпка 4:
Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.


Стъпка 5:
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.


Стъпка 6:
След сключване на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банла за развитие и с обласния управител – по образец.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА


Общината отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградите:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и оценка за съответствие на техническия/работния проект;
 • Изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор;
 • Инвеститорски контрол.
КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;
 • Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например:
  • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
  • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
  • реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект - при наличие на възможност в сградата;
  • изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
  • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
  • газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;
  • мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.
КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба.
ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Изменени Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сградиРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ:


Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС


Приложение № 1 - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености


Приложение № 2 - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците


Приложение № 3 - Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености


Приложение № 4 - Споразумение за създаване на сдружение на собствениците


Примерен образец - Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружениетоКАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:


Приложение № 5 - Заявление за интерес и финансова помощ


Приложение № 6 - Справка за собствениците на самостоятелни обекти


Приложение № 7 - Покана за общо събрание на сдружението на собствениците


Приложение № 8 - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците


Приложение № 9 - Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собственицитеДОГОВОРИ И ДРУГИ:


Приложение № 10 - Договор между общината и сдружението на собствениците


Приложение № 11 - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител


Приложение № 12 - Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците


Приложение № 13 - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Приложение № 14 - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Приложение № 15 - Покана за общо събрание на собствениците


Приложение № 16 - Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците


Приложение № 17 - Протокол за проведено общо събрание на собствениците


Пълен пакет образци и документи за кандидатстване


Методическиte указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и образците към тях можете да изтеглите и от интернет страницата на МРРБ, на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 20.05.2015 г. webmaster