НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Шум
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите на Община Сливен се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен, периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече вредно.


Съгласно Закона за зашита от шума в околната среда, за агломерации с над 100 000 жители по настоящ адрес се разработват стратегически карти за шум и план за действия към тях. Община Сливен не попада към тази категория, с което е уведомена писмено от МОСВ.


Ежегодно РЗИ - Сливен извършва измервания на нивото на шума предизвикан от транспорта. На територията на града има 20 пункта. Мониторинга се извършва по показател L – дневно ниво на шума, определящ дискомфорта през дневния период на денонощието (7.00 – 19.00 ч.)


Информация за шумовото натоварване на територията на гр. Сливен може да види в подробен доклад на интернет страницата на РЗИ Сливен: rzi-sliven.org/analizi/


Гранични стойности на показателите на шум в околната среда


Гранични стойности на показателите – дневно ниво (Lден), вечерно ниво (Lвечер) и нощно ниво (Lнощ) на шум в околната среда съгласно Приложение № 2 на Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. Бр.58/2006 г.)


Таблица №1


Граничните стойности на нивата на шума в помещения на жилищни и обществени сгради
Предназначение на помещениятаЕквивалентно ниво на шума, dB (А)
денвечернощ
1.Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни и зали.303030
2.Жилищни стаи, спални и помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи.353530
3.Лекарски кабинети в лечебни заведения и санаториуми, зали за конференции, зрителни зали на театри и кинозали.404035
4.Класни стаи и аудитории в учебни заведения за научноизследователска дейност, читални.404040
5.Работни помещения в административни сгради.505050
6.Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинозали, клубове, бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти.555555
7.Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари.606060

Забележки:

  1. При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е – 5 dB(A) и се отнася за помещенията от т.1 до т.5 от Таблица 1.
  2. Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).
  3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1s.

Таблица №2


Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони и урбанизираните територии и извън тях
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тяхЕквивалентно ниво на шума, dB (А)
денвечернощ
1.Жилищни зони и територии.555045
2.Централни градски части.605550
3.Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик.605550
4.Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт.656055
5.Територии, подложени на въздействието на авиационен шум.656555
6.Производствено-складови територии и зони.707070
7.Зони за обществен и индивидуален отдих.454035
8.Зони за лечебни заведения и санаториуми.453535
9.Зони за научноизследователска и учебна дейност.454035
10.Тихи зони извън агломерациите.403535

Забележка:

Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.05.2017 г. webmaster