НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Общностен център


ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР
п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Ново село”, ул. „Пейо Яворов” № 68,
тел.: 044/66 73 40, e-mail: obcsliven@gmail.comРЪКОВОДИТЕЛ


Администратор: Мая Стойкова

E-mail: maya_stoykova@abv.bgОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Общностен център – гр. Сливен е изграден по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” на Община Сливен, финансиран по Проекта за социално включване – Световна банка - МТСП. В него се предоставят различни видове услуги – здравни, образователни, социални, психологически, юридически, за подкрепа на ранното детско развитие на деца от 0 до 7 годишна възраст.ВИДОВЕ УСЛУГИ


1. Здравна консултация за деца

Услугата включва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на деца от 0 до 7 годишна възраст като цели превенция на детската заболеваемост. Осигурява достъпност и мобилност на родители на деца, които са уязвими, изолирани, нямат общопрактикуващ лекар или не го посещават.


2. Формиране и развитие на родителски умения

Целта на услугата е повишаване на знанията и уменията на родители от уязвими групи по отношение на нуждите на децата, изграждането на подходяща семейна среда, създаване на връзката родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите с цел полагане на адекватни грижи за децата, съобразно специфичните потребности на най-ранното детско развитие.


3. Семейно консултиране и подкрепа

Целта на услугата е създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация на рисковите групи чрез подобряване на техните социални умения – общуване, търсене на работа, възможности за повишаване на квалификацията, улесняване на достъпа им до различни видове институции и услуги, както и засилване на мотивацията им за семейно планиране, чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивно здраве, методи на контрацепция и др.


4. Ранна интервенция на уврежданията

Услугата предоставя подкрепа на деца с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения, или деца, при които има голяма вероятност за изоставане преди да тръгнат на училище. Целта е да се предотврати изоставянето или институционализирането на деца с увреждания, да се изградят специални умения за отглеждането им, както и да се подкрепят техните семейства за разбиране и насърчаване на развитието им.


5. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

Услугата се предоставя на деца с увреждания, подлежащи за записване в първи клас, а целта е оказване на подкрепа на децата със специфични образователни потребности за усвояване на знанията и уменията, които са необходими за успешна интеграция в масовото училище.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster