КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник при Община Сливен
ПРАВИЛНИК


за организацията и дейността на обществения посредник
при Община СливенГлава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Този правилник урежда правното положение, организацията и дейността на обществения посредник.
Чл.2. Общественият посредник се застъпва с предвидените в този правилник средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от органите на местното самоуправление и местната администрация, както и от лицата, на които общинската администрация е възложила предоставянето на обществени услуги.
Чл.3.(1)В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.
 (2)Общественият посредник осъществява дейността си въз основа на този правилник за организацията и дейността му, който се приема с решение от Общинския съвет.
Чл.4. Дейността на обществения посредник е публична.
Чл.5. Общественият посредник се подпомага в своята дейност от технически сътрудник.
Чл.6. Органите на местното самоуправление и местната администрация, юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказват съдействие на обществения посредник във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.
Чл.7. Дейността на обществения посредник и неговия сътрудник се финансира от общинския бюджет и/или от други източници.


Глава втора

ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ.

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ


Чл.8. Общественият посредник се избира от Общинския съвет за срок 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.
Чл.9. За обществен посредник се избира български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на общински съветник.
Чл.10.(1)(Изм. с Реш. № 346/25.11.2004 г.) Предложения за избор на обществен посредник се правят от временна комисия на Общинския съвет, в която се включват представители на обществеността и общинската администрация. Подборът на кандидатите се извършва чрез конкурс. Изборът на обществен посредник се провежда от Общинския съвет.
 (2)Общинския съвет избира обществен посредник с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил мнозинство 2/3 от общия брой общински съветници.
 (3)В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, произвежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на 2/3 от общия брой общински съветници.
Чл.11.(1)Технически сътрудник на обществения посредник се назначава от Кмета на Община Сливен в срок един месец от избирането на обществения посредник, по предложение на обществения посредник и за срока по чл. 8.
Чл.12. Общественият посредник встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Общинския съвет: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи, като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си."
Чл.13. Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата. Общественият посредник продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник .
Чл.14. Длъжността на обществения посредник е несъвместима с друга държавна или общинска длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация. Общественият посредник не може да бъде общински съветник, както и да извършва търговска дейност.
Чл.15.(1)Правомощията на обществения посредник се прекратяват предсрочно от Общинския съвет при:
  1.установяване на несъвместимост или неизбираемост;
  2.фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от шест месеца;
  3.влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;
  4.несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на страната или общоприетите морални правила за поведение в обществото;
  5.оставка;
  6.смърт.
 (2)Решението за предсрочно прeкратяване на правомощията на обществения посредник по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се приема от Общинския съвет, с мнозинство 2/3 от общия брой общински съветници, по искане най-малко на една пета от общинските съветници, а основанията по ал. 1, т. 3, 5 и 6 се обявяват от председателя на Общинския съвет пред Общинския съвет.
 (3)Техническия сътрудник на общественият посредник се освобождава от Кмета на Общината и по мотивирано предложение на обществения посредник.
 (4)Общественият посредник има право да бъде изслушван от Общинския съвет в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
Чл.16.(1)В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на обществения посредник нов обществен посредник се избира в срок един месец от влизането в сила на решението за прекратяване по чл.15, ал. 1, т. 1, 2 или 4, или от обявяването по чл. 15, ал. 1, т. 3, 5 или 6.
Чл.17.(1)Общественият посредник получава месечно възнаграждение, равно на двукратното основното възнаграждение получавано от главния юрисконсулт на Община Сливен.
 (3)Общественият посредник не може да получава друго възнаграждение по трудово или служебно правоотношение.


Глава трета

ПРАВОМОЩИЯ


Чл.18.(1)Общественият посредник:
  1.приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от органите на местното самоуправление и местната администрация, както и от лицата, на които общинската администрация е възложила предоставянето на обществени услуги;
  2.прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
  3.отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;
  4.отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1;
  5.посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
  6.прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;
  7.уведомява Общинския съвет, ако се прецени, че се налага тълкуване на приетите от него нормативни актове или тяхна противозаконност;
  8.уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.
 (2)Общественият посредник действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите.
 (3)Общественият посредник може да възлага на техническия си сътрудник някои от своите правомощия.
Чл.19.(1)Общественият посредник има право:
  1.на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 2, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях;
  2.да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата по чл. 2;
  3.да изразява публично мнение и становища, включително в средствата за масово осведомяване.
 (2)Общественият посредник няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен характер.
Чл.20. Общественият посредник поддържа публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.
Чл.21.(1)Общественият посредник внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Общинския съвет.
 (2)Докладът съдържа информация за:
  1.постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
  2.случаите, когато намесата му е имала резултат;
  3.случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това;
  4.направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
  5.зачитането на правата на човека и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област;
  6.отчет на разходите;
  7.резюме.
 (3)Докладът по ал. 1 е публичен.
 (4)По искане на Общинския съвет или по своя инициатива общественият посредник изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.
Чл.22. Общественият посредник може да публикува доклада си в средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Сливен.


Глава четвърта

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ


Чл.23. Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения.
Чл.24.(1)Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение.
 (2)Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.
 (3)Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.
 (4)Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2.
Чл.25. Подаването на жалби пред обществения посредник е безплатно.
Чл.26. Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 20. В регистъра се отбелязват и предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.
Чл.27. Органите и лицата по чл.2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят обществения посредник за предприетите от тях мерки.


Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.28. Който възпрепятства обществения посредник да изпълни служебните си задължения, се наказва с глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.29. Който не представи в определения от обществения посредник срок поискани от него сведения, документи или актове, се наказва с глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.30. Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този правилник или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.31. Административното наказание по чл. 28-30 се налага от Кмета на Община Сливен. Актът, с който се установява административното нарушение, се съставя от обществения посредник или от определено от него длъжностно лице и се изпраща на Кмета на Община Сливен.
Чл.32. Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1.По смисъла на този правилник:
 1."обществени услуги" са образователна, здравна, социална, водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, електроснабдителна, пощенска, телекомуникационна, търговска дейност, дейности по охрана и по безопасност на движението, както и други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги;
 2."традиционно средство за съобщение" са писма, телефон, телеграф, телекс, факс и електронна поща.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2.В тримесечен срок от влизането в сила на този правилник Общинския съвет избира обществен посредник.
 Правилникът е приет на основание чл.21а ал.3 от ЗМСМА с Решение № 107 / 25.03. 2004 г. и изм. с Решение № 346/ 25.11.2004 г. на Общински съвет Сливен.


 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.01.2005 г. webmaster