НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Стратегии и програми » Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен
 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен
Програма


ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕНПрограмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.


Програмата е приета с Решение № 216 от 05.06. 2008 г. на Общински съвет - Сливен


1.АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
 Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради факта, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема с безстопанствените кучета дори и в новоприетия закон.
 Свръхпопулацията на скитащите кучета и заболяванията, чийто преносител или гостоприемник са кучетата, се явяват сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения - хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични.
 Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите (заболяванията сред кучетата) показва, че е налице тенденция към увеличаване. Основание за това е не само повишения брой на скитащите кучета през последните години, но и съществуващата многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен контрол.
 Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие на следните фактори: биологичен, природен и социален. Последният се явява основна движеща сила. Епизоотично-епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с влиянието на социалните фактори – характер и степен на развитие на животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарномедицинския контрол и степен на развитие на екарисажната мрежа, нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние, миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването, диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за оздравяване на жизнената среда на човека.
 От средата на 80-те години много обективни причини (структурната реформа в селското стопанство) и субективни причини (неизпълнение на съществуващото законодателство от страна на компетентните органи) доведоха до нарушаване на цялостното изпълнение на мерките за борба с паразитозите по отношение на основния източник – кучето и до влошаване на епизоотичната ситуация.
 През последните години се наблюдава тендеция на завишаване случаите на ухапани от скитащи кучета хора на територията на страната, в това число и в Община Сливен.
2.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 На база достиженията на световната наука, собствения дългогодишен опит, детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди, целите са:
 да се постигне нов, по-усъвършенстван и съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен.
 синхронизиране с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.
3.ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
 Овладяване популацията на бездомните кучета по формулата "Улавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на място"
 Изграждане на общински приют за бездомни животни
 Организация, структуриране и действие на общински приют за бездомни животни
4.МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 4.1.Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.
  4.1.1.Обработка на безстопанствените кучета в приюти, стационарни или подвижни амбулатории (съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).
  4.1.2.Обработка на безстопанствените кучета за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета.
  4.1.3.Обработката се извършва на принципите на масова кастрация1 по райони и във връзка с молби и сигналите на граждани.
  4.1.4.Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следва:
Централна градска част
Периферия на централната градска част
Жилищни комплекси
Квартали
Селски и крайградски райони
  4.1.5.Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.
  4.1.6.Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ
  4.1.7.Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.
  4.1.8.За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.
 4.2.Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.
  4.2.1.Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВМД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ.
  4.2.2.Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД.
 4.3.Задомяване на безстопанствени кучета
  4.3.1.Екипът, който работи в приюта, разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.
  4.3.2.Организират се публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета с прякото участие на неправителствени организации.
 4.4.Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
  4.4.1.Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице.
  4.4.2.Регистрацията се извършва в приюта чрез поддържане на регистър, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:
Идентификационен номер
Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина
Дата и място на залавяне
Дата на обработката
Дата и място на връщане
Отговорно по надзора физическо или юридическо лице
  4.4.3.Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.
 4.5.Регистрация на домашни кучета
  4.5.1.Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВМД.
  4.5.2.Екологичният отдел поддържа регистър на домашните кучета. Регистърът е изготвен съгласно Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сливен.
  4.5.3.Таксата за домашни кучета се събира от Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Сливен.
  4.5.4.Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.
  4.5.5.Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват общината и неправителствени организации за защита на животните /НОЗЖ/.
 4.6.Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.
  4.6.1.Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.
  4.6.2.Презентации на ЗЗЖ, организирани от неправителствени организации за защита на животните /НОЗЖ/.
  4.6.3.Съвместна работа с ветеринарните лекари по квартали.
 4.7.Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета
  4.7.1.Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва съгласно ЗЗЖ, ЗВМД и чл. 22(1) от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сливен.
5.Кампании за подобряване чистотата на градската среда
 5.1.Определяне на алеи за разходка на кучета.
6.Изготвяне и провеждане на образователни програми
 6.1.Програмите се изработват и провеждат съвместно от НОЗЖ, постоянна комисията по опазване на околна среда, турзъм, селско и горско стопанство и постоянната комисия по образование, наука култура и вероизповедания на Общинския съвет - Сливен.
7.Средства, ресурси и време за изпълнение на Програмата
 7.1.Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата:
  Бюджет на Община Сливен, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ;
  Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД;
  Дарения;
  Финансиране по проекти и от неправителствени организации.
 7.2.Време за изпълнение
  Съгласно §5 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗЗЖ в тригодишен срок от влизането в сила на закона, общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41(1). Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението й пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40 (2) от ЗЗЖ.
  
ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
  
ЕПИЗООТОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ, КОИТО КУЧЕТАТА МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ПРЯКО
1.Инфекциозни болести:
 Салмонелоза (паратиф) - една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия;
 Туберкулоза - специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът;
 Бронхосептикоза (бордетелна инфекция) - заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници;
 Бяс - остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни;
 Тизерова болест - причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни.
2.Гъбични болести:
 Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) - микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.
3.Паразитни (инвазионни) болести:
 Токсоплазмоза - паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните;
 Цестодози (представители на сем. Taeniidae) - към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници;
 Ехинококоза;
 Дипилидиоза;
 Нематодози;
 Токсокароза;
4.Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/:
  Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.


1 Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.05.2012 г. webmaster