НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Нормативи
ОБЩИНА СЛИВЕН


Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда
(Публикувано на 03 май 2017 г., размер на файла - 4 422 KB)


Прoграма за управление на утайките от ГПСОВ - гр. Сливен
(Публикувано на 17 февруари 2017 г., размер на файла - 8 372 KB)


Актуализация на програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 4 870 KB)


Програма за управление на отпадъците до 2020 г.
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 1 643 KB)


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен


Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 235 KB)


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
(Дата на последна актуализация - 06 април 2017 година, размер на файла - 327 KB)


Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 235 KB)


Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 485 KB)


ДРУГИ


Закон за водите


Наредба за ползването на повърхностните води


НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.05.2017 г. webmaster