НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Заключителна конференция
 
Заключителна конференция по проект „Разкриване на център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
На 25.07.2012 година в зала „Май” на Община Сливен се проведе заключителна конференция по Проект „Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен. Проектът се реализира от Община Сливен в партньорство със Сдружение „Дете и пространство” София и Фондация „Инициатива съпричастност Сливен, съгласно Договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.


Официални гости на конференцията бяха Кмета на община Сливен – инж. Кольо Милев, заместник кмета по хуманитарни дейности в община Сливен – Иван Славов, Генка Иванова – председател на Фондация „Инициатива, съпричастност Сливен – партньор по проекта, ръководители и представители на социални институции и учреждения в общината.


На тази конференция г-жа Йорданка Гашева – ръководител на проекта отчете изпълнените дейности от сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до момента, а г-жа Виолета Попова – директор на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания отчете резултатите от предоставената социална услуга.


Проектът е на стойност 225481.61 лв. Средствата са изцяло осигурени от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е с период на изпълнение от 01.06.2011 г. до 31.07.2012 г. Предоставянето на социалната услуга стартира от 01.10.2011 г. с капацитет 8 деца с увреждания, изведени от специализираната институция Дом за деца с умствена изостаналост – град Кермен. В Центъра за настаняване от семеен тип се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализира грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Сформирания екип от специалисти – ръководител, социален работник и 4 възпитатели са мотивирани за работа в среда, характеризираща се с висока степен на емоционално-психическо натоварване. Целият екип изпълнява задълженията си, като с човешко отношение и разбиране се грижи за децата. В Центъра продължава да работи и сформирания екип от външни за социалната услуга специалисти – психолог, логопед и двама рехабилитатори, които се включиха с експертния си опит, съобразно нуждите на конкретното дете. Всички ангажирани специалисти преминаха поредица от специализирани и поддържащи обучения, както и супервизия в индивидуален, екипен и групов формат. Екипа на Центъра беше консултиран за практическо прилагане на знания и умения при предоставяне на социалната услуга за деца с увреждания.


Същевременно активно се работеше с общността и други институции и организации за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на децата с увреждания. В резултат децата от Центъра създават и развиват приятелства, както с други деца, така и с възрастни от квартала.


Фактът, че в град Сливен за първи път се реализира такъв тип услуга за деца, сравнително нова за България, но утвърдена в страните от Европейския съюз, поставя висока оценка, както на работата на местните институции, така и за толерантността и активната гражданска позиция на обществото.


Успешно реализираните дейности по Проекта и качеството на предоставяните социални услуги, доказаха устойчивост. В резултат на всичко това и съгласно Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане услугата „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен продължава като делегирана държавна дейност от 1 август 2012 година.Йорданка Гашева
Ръководител проект


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.07.2012 г. webmaster