НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Проведе се заключителна кръгла маса ...
 
Проведе се заключителна кръгла маса по проект BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”

От 01.06.2011 г. на територията на Община Сливен стартира ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”. Проекта се реализира в град Сливен, град Кермен и селата: Младово, Биково, Тополчане, Драгоданово, Блатец, Николаево, Глушник и Бяла. Общата стойност на проекта е 176089,95 лева и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В проекта като партньор на Община Сливен участва Общинска организация на инвалидите – Сливен.


Проектът е насочен към самотноживеещи възрастни и хора с увреждания, които не са в състояние сами да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация.


От екипа на проекта е разработена Методика за подбор на кандидатите за «домашен помощник» и Методика за оценка и подбор на индивидуалните потребности на кандидатите за ползване на услугата «домашен помощник». Със Заповед на Кмета на Община Сливен е сформирана комисия, която извърши подбора за домашни помощници и за ползватели на услугата. Приети са 66 броя заявления за домашни помощници. Одобрени са 26 броя домашни помощници. Сключени са трудови договори от 01.07.2011 г. и от 07.07.2011 г. От 01.02.2012 г. бяха назначени допълнително 3 броя домашни помощници и от 01.04.2012г. още 10 допълнителни бройки. Всички домашни помощници преминаха въвеждащо и поддържащо обучение. Ежемесечно домашните помощници получаваха от консултант – психолог психологическа подкрепа и разрешаване на кризисни ситуации.


Приети са 203 броя заявления за ползватели на социалната услуга «домашен помощник». От 08.07.2011 г. се предоставя услугата в домовете на одобрените кандидати. Към 30.06.2012 г. 164 броя потребители са ползвали социалната услуга. Експерти «социални работници» на всеки кандидат извършиха социална анкета и Оценка на потребностите на социални услуги на кандидат – потребителите на услугата «домашен помощник». При разработването на графиците за предоставяне на социалната услуга, индивидуалния план и договора за социална услуга максимално се задоволиха потребностите описани в Оценката на индивидуалните потребности. Основните дейности, които извършваха домашните помощници са:

  1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене
  2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства
  3. Помощ за поддържане на лична хигиена
  4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от обгрижваните лица
  5. Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и др.
  6. Извършване на плащания за битови услуги - със средства на лицето

Ежемесечно се извършваше мониторинг на предоставянето на социалната услуга от партньора на проекта – Общинска организация на инвалидите и се провеждаха екипни срещи с екипа по проекта и с домашните помощници.


Предоставянето на услугата се извършваше до 30.06.2012 г., а приключването на дейностите по проекта е до 31.07.2012 г.


Проведена е заключителна кръгла маса с пресконференция на 03.07.2012 г., относно приключването на проекта.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.07.2012 г. webmaster