НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН


гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" № 6, тел. : (044) 62-35-24, на основание Заповед № РД 15 - 116 от 13.01.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:


1.1. Магазин № 6, с полезна площ 24кв.м., находящ се в Сграда №3, на Централен общински пазар, с начален месечен наем 464,00 лева без ДДС, депозит 464,00 лева и стъпка на наддаване 46,00 лева.


1.2. Магазин № 12А, с полезна площ 12кв.м., находящ се в Сграда №4, на Централен общински пазар, с начален месечен наем 344,00 лева без ДДС, депозит 344,00 лева и стъпка на наддаване 34,00 лева.


1.3. Павилион № 1, с полезна площ 13,5кв.м., находящ се на Покрит пешеходен мост, в Централен общински пазар, с начален месечен наем 539,00 лева без ДДС, депозит 539,00 лева и стъпка на наддаване 53,00 лева.


1.4. Павилион № 4, с полезна площ 13,5кв.м., находящ се на Покрит пешеходен мост, в Централен общински пазар, с начален месечен наем 150,00 лева без ДДС, депозит 150,00 лева и стъпка на наддаване 15,00 лева.


1.5. Павилион № 8, с полезна площ 13,5кв.м., находящ се на Покрит пешеходен мост, в Централен общински пазар, с начален месечен наем 212,00 лева без ДДС, депозит 212,00 лева и стъпка на наддаване 21,00 лева.


1.6. Павилион № 20, с полезна площ 8,14кв.м., находящ се на Покрит пешеходен мост, в Централен общински пазар, с начален месечен наем 76,00 лева без ДДС, депозит 76,00 лева и стъпка на наддаване 7,00 лева.


1.7. Офис № 1, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.8. Офис № 2, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.9. Офис № 5, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.10. Офис № 8, с полезна площ 15кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 68,00 лева без ДДС, депозит 68,00 лева и стъпка на наддаване 6,00 лева.


1.11. Офис № 9, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.12. Офис № 1, с полезна площ 40кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 180,00 лева без ДДС, депозит 180,00 лева и стъпка на наддаване 18,00 лева.


1.13. Офис № 5, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.14. Офис № 8, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат парични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с Община Сливен и ОП "Общински пазари".


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от касата на ОП "Общински пазари", в срок до 16:00 часа на 17.02.2017г., след заплащане в брой, на цена 20,00 лева без ДДС в касата на Общински пазари. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 02.03.2017г.


Документите за участие в търга, комплектовани съгласно условията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 20.02.2017г. в административната сграда на ОП "Общински пазари" ет.І в стаята на Инкасаторите от 10:00 часа, последователно за всеки обект. При непроведен търг за някой от обектите, поради неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.03.2017г. от 10:00 часа, при същите условия.


Оглед да се осигури от администрацията на ОП "Общински пазари" от 9:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден до провеждането на търга.


За допълнителна информация: тел. (044) 62-35-24; ( 044) 62-21-84;


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.01.2017 г. webmaster