НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 500/16.12.2016 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-126/16.01.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

  1. Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.8, с неуредени регулационни отношения, с площ от 700 кв.м, при граници на имота: УПИ VІІ-88, ІХ, мера и улица, актуван с акт за частна общинска собственост № 17/06.07.2000г., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
    Начална тръжна цена 2321 лева (две хиляди триста двадесет и един лв.) без ДДС, депозит 1620 лева (хиляда шестстотин и двадесет лева), стъпка 230 лева (двеста и тридесет лв.);
  2. Урегулиран поземлен имот ІХ, кв.8, с площ от 630 кв.м, при граници на имота: УПИ VІІІ, Х, мера и улица, актуван с акт за частна общинска собственост №18/06.07.2000г., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
    Начална тръжна цена 2090 лева (две хиляди и деветдесет лв.) без ДДС, депозит 1460 лева (хиляда четиристотин и шестдесет лева), стъпка 200 лева (двеста лв.);
  3. Урегулиран поземлен имот Х, кв.8, с площ от 630 кв.м, при граници на имота: УПИ ІХ, УПИ ХІ, извън регулация и улица, актуван с акт за частна общинска собственост № 19/28.08.2000г., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
    Начална тръжна цена 2090 лева (две хиляди и деветдесет лв.) без ДДС, депозит 1460 лева (хиляда четиристотин и шестдесет лева), стъпка 200 лева (двеста лв.)

В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 03.02.2017г. от 10.00 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 10.02.2017г. от 10.00 ч.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС за всяка отделна позиция, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 02.02.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 09.02.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.01.2017 г. webmaster