НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в 8 СОУ, гр. Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50 на основание Заповед №РД-15-127 от 16.01.2017 год. на Кмета на общината,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 17,69 кв.м., разположено на І-ви етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ "Юрий Гагарин", гр. Сливен, при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 100 (сто) лева, без ДДС;
  • Депозит: 100 (сто) лева;
  • Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
  • Срок за наемане: 5 (пет) години;
  • Предназначение: дентален кабинет;
  • Изисквания към кандидатите:
    - да са дентални лекари с придобита специалност "Дентална медицина";
    - да имат сключен договор с НЗОК за "Дентална медицина".

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 02.02.2017 г., след заплащане в брой на цена 20 лв. без ДДС в приходната каса на Община Сливен (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 09.02.2017 год.


Търгът ще се проведе на 03.02.2017 год., в зала №119 на общината от 10:30 часа. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 10.02.2017 год. от 10:30 часа, в зала №119 на общината, при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.01.2017 г. webmaster