НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с № 000167 по картата на възстановената собственост на землището на с.Струпец, общ.Сливен, с площ 15,397 дка, местност "Ченгене шили", с начин на трайно ползване…:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ и Решения № № 502/16.12.2016г. и 503/16.12.2016г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-132/18.01.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с № 000167 по картата на възстановената собственост на землището на с.Струпец, общ.Сливен, с площ 15,397 дка, местност "Ченгене шили", с начин на трайно ползване: друга територия нестопанска, четвърта категория на земята, находящ се в землището на с.Струпец, общ.Сливен, актуван с АОС 29/13.06.2008г.


Начална тръжна цена 15 000 лв. ( петнадесет хиляди лв.), депозит 10 500 лв, стъпка 1500 лв.


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 09.02.2017 г. от 10,00 часа в зала № 119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 16.02.2017 г. от 10,00 часа.Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 08.02.2017 г.


За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 15.02.2017 г.


За справки тел.: 044/611-260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.01.2017 г. webmaster