НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решения №№ 736/29.06.2017 г. и 735/29.06.2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15- 1610/27.07.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:


1.1. Урегулиран поземлен имот І-95 в кв.27, с площ от 1480 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 56 от 21.03.2017г., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен. В имота има изградена жилищна сграда, която не е собственост на Община Сливен.


Начална тръжна цена 6000 лева (шест хиляди лева) без ДДС, депозит 4200 лева (четири хиляди и двеста лева), стъпка 600 лева (шестстотин лева).


1.2. Урегулиран поземлен имот VІ-172 в кв.17, с площ от 950 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 129 от 09.03.2017г., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.


Начална тръжна цена 3620 лева (три хиляди шестстотин и двадесет лева) без ДДС, депозит 2530 лева (две хиляди петстотин и тридесет лева), стъпка 360 лева (триста и шестдесет лева).


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 16.08.2017г. от 10.00 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 23.08.2017г. от 10.00 ч.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС, както и по-подробна допълнителна информация. За всеки имот се закупува отделна тръжна документация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 15.08.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 22.08.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.07.2017 г. webmaster