НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, Решения № 737 / 29.06.2017 г. и № 738 / 29.06.2017 г на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-1617 / 27.07.2017 г. на кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:

  1. Поземлен имот 68117.11.6609 с площ от 0.441 дка, местност "Юрта", трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: територия предназначена за селското стопанство – общинска собственост в землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 377 от 03.04.2017 г.
    Начална тръжна цена: 300 /триста/ лв., депозит 280 лв., стъпка 30 лв.
  2. Поземлен имот 68117.510.312 с площ от 0.659 дка, пета категория на земята, местност "Дългата нива" – общинска собственост в землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 379 от 11.05.2017 г.,
    Начална тръжна цена: 620 /шестстотин и двадесет/ лв., депозит 434 лв., стъпка 62 лв.

Търгът да се проведе на 16.08.2017г. от 10.30 часа в зала № 119 на Община Сливен, в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 22.08.2017 г. от 10.30 часа. в зала № 119 на Община Сливен


Цената на тръжната документация в размер на 100 лв. (сто лева) без ДДС за всеки имот и се закупува до 16:00 ч. на 15.08.2017 г.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация, както и по-подробна допълнителна информация.


За справки тел.: 044/611260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.07.2017 г. webmaster