НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети в населените места на Община Сливен:




ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50 на основание Заповед №РД-15-1671 от 27.07.2017 г. на Кмета на Община Сливен,



О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, както следва:


1.1. Две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м, находящи се в масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с. Блатец, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 25 (десет и пет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 25 (двадесет и пет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;

1.2. Лекарски кабинет с полезна площ 17 кв.м., разположен в двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, с. Глуфишево, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 20 (двадесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;

1.3. Помещение с полезна площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 20 (двадесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;

1.4. Две помещения за здравни услуги с полезна площ 43 кв.м. в едноетажна масивна сграда – здравен дом, с. Драгоданово, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 50 (петдесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;

1.5. Лекарски кабинет с полезна площ 50 кв.м., разположен в масивна едноетажна сграда – здравен дом (бивш родилен дом), парцел Х -707, кв. 31 по плана на с. Крушаре, общ.Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 50 (петдесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;

1.6. Лекарски кабинет с полезна площ 20 кв.м. разположен в двуетажна сграда – здравна служба и кметство, с. Малко Чочовени, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 20 (двадесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;

1.7. Лекарски кабинет с полезна площ 30 кв.м. разположен в двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, с. Селиминово, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 30 (тридесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;

1.8. Лекарски кабинет с полезна площ 39 кв.м. разположен в двуетажна масивна сграда – кметство и здравна служба, с. Чинтулово, общ. Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 40 (четиридесет) лева, без ДДС;
 • Депозит: 40 (четиридесет) лева;
 • Стъпка на наддаване: 4 (четири) лева;

В търга могат да участват само кандидати с регистрирана практика за първична или специализирана медицинска помощ.


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 14.08.2017 г., след заплащане в брой на цена 20 лв. без ДДС в приходната каса на Община Сливен (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 21.08.2017 год.


Търгът ще се проведе на 15.08.2017 год., в зала №119 на Община Сливен от 10.00 часа, последователно за всеки обект. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 22.08.2017 г. при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.






Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.07.2017 г. webmaster