НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост … с.Злати войвода, общ.Сливен, …с площ от 634 кв.м. с трайно предназначение на територията:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 501/16.12.2016г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-170/25.01.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор № 30990.50.93 по кадастралната карта на с.Злати войвода, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-18-33/22.06.2007г. на началника на СГКК-Сливен, с площ от 634 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м), местност "Кашла дере", при граници: 30990.501.752, 30990.50.94, 30990.48.131, актуван с акт за частна общинска собственост № 88 от 14.09.2016г. В поземления имот е изградена едноетажна сграда с функционално предназначение: промишлена сграда, със застроена площ от 55 кв.м., която не е общинска собственост.


Начална тръжна цена 3040 лв. (три хиляди и четиридесет лв.), депозит 2128 лева, стъпка 304 лева.


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 16.02.2017 г. от 10,30 часа в зала № 119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 23.02.2017 г. от 10,30 часа. Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 15.02.2017 г.


За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 22.02.2017 г.


За справки тел.: 044/611-260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.01.2017 г. webmaster