НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост находящи се в гр. Сливен, м. "Бършен":
ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50 на основание Заповед №РД-15-1761 от 04.08.2017 год. на Кмета на общината,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи, както следва:


1.1. Сграда с идентификатор 67338.89.4.8 с полезна площ 70.40 кв.м, находяща се в гр. Сливен, м. "Бършен", при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 250 (двеста и петдесет) лева, без ДДС;
  • Депозит: 1000 (хиляда) лева;
  • Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;
  • Срок за наемане: 5 (пет) години;
  • Предназначение: за ремонтни услуги;
  • Изисквания към кандидатите:
    - да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
    - да нямат задължения по действащи и/или прекратени договори за наем с Община Сливен.
    - да не са "свързани лица" по смисъла на §1, ал. 1 и ал. 2 от ДР на Търговския закон, с физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат задължения по действащи и/или прекратени договори за наем с Община Сливен.

1.2. Двуетажна масивна сграда със сутерен с идентификатор №67338.89.4.10 с полезна площ 147 кв.м., находяща се в гр. Сливен, м. "Бършен", при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 400 (четиристотин) лева, без ДДС,
  • Депозит: 1500 (хиляда и петстотин) лева;
  • Стъпка на наддаване: 40 (четиридесет) лева;
  • Срок за наемане: 5 (пет) години;
  • Предназначение: за офис;
  • Изисквания към кандидатите:
    - да са физически лица или регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
    - да нямат задължения по действащи и/или прекратени договори за наем с Община Сливен.
    - да не са "свързани лица" по смисъла на §1, ал. 1 и ал. 2 от ДР на Търговския закон, с физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат задължения по действащи и/или прекратени договори за наем с Община Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 11.09.2017 г., след заплащане в брой на цена 20 лв. без ДДС в приходната каса на Община Сливен (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 18.09.2017 год.


Търгът ще се проведе на 12.09.2017 год. от 10:00 часа в зала №119 на общината, последователно за всеки обект. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 19.09.2017 год. от 10:00 часа, в зала №119 на общината, при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 07.08.2017 г. webmaster