КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
ОБЩИНА СЛИВЕН


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и Решения № 1184 и 1191 от 21.06.2018 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-2026/17.07.2018 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.545.272 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, идентичен с УПИ IV, кв.215, отреден "за жилищно строителство", съгласно действащия ПУП на кв."Клуцохор", с площ: 323 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв."Клуцохор", с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 67338.545.280, 67338.545.273, 67338.545.271, актуван с АЧОС № 3743/15.02.2018г.
    Начална тръжна цена 39 000 лв. (тридесет и девет хиляди лв.), депозит 27 300 лева, стъпка 3 900 лева.
  2. Недвижим имот, представляващ едноетажна масивна сграда - бивша ветеринарна лечебница, със застроена площ от 110 кв.м., изградена в ПИ 026210 по картата на възстановената собственост на с.Камен, общ.Сливен, ведно с отстъпеното право на строеж върху имота, актувана с АЧОС № 59/20.05.2004г.
    Начална тръжна цена 7000 лв. (седем хиляди лв.), депозит 4900 лева, стъпка 700 лева.

В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 07.08.2018 г. от 10,30 часа в зала № 119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 14.08.2018 г. от 10,30 часа. Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 06.08.2018 г.


За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 03.08.2018г.


За справки тел.: 044/611-260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.07.2018 г. webmaster