НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.438.33 с площ от 1023 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, местност "Бадемлика", землище на гр. Сливен…:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 764 / 27.07.2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-2079 / 24.08.2017 г. на кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.438.33 с площ от 1023 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, местност "Бадемлика", землище на гр. Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 689 при съседи: 67338.21.2, 67338.438.34, 67338.438.21.5, 67338.438.32, 67338.438.35, 67338.438.21.6 по КККР, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със заповед КД-14-20-396/16.06.2011г. на началника на СГКК-Сливен, актуван с АЧОС № 3579/15.05.2017 год.


Начална тръжна цена: 960 /деветстотин и шестдесет/ лв., депозит 672 /шестстотинседемдесет и два/ лв., стъпка 96/деветдесет и шест/ лв.


Търгът да се проведе на 14.09.2017г. от 10.30 часа в зала № 119 на Община Сливен, в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 19.09.2017 г. от 10.30 часа. в зала № 119 на Община СливенЦената на тръжната документация в размер на 100 лв. (сто лева) без ДДС за всеки имот и се закупува до 16:00 ч. на 13.09.2017 г.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация, както и по-подробна допълнителна информация.


За справки тел.: 044/611260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.08.2017 г. webmaster