НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 765/27.07.2017 2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-2081/24.08.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:


1.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.428, номер по предходен план:1702, с площ от 1241 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност ”Плоски рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.412, 67338.434.429, актуван с АЧОС № 3254/09.02.2015г. В имота има две сгради с идентификатори №№ 67338.434.428.1 – 1 етаж, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 26 кв.м, 67338.434.428.2 -1 етаж, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 27 кв.м, които не са собственост на Община Сливен


Начална тръжна цена 1300 (хиляда и триста) лева без ДДС, депозит 910 лева (деветстотин и десет лева), стъпка 130 лева (сто и тридесет лева).


1.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.70, номер по предходен план:891, с площ от 566 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност ”Пандар бунар”, гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.433.84, 67338.433.83, 67338.433.82, 67338.433.71, актуван с АЧОС № 3582/17.05.2017 г.


Начална тръжна цена 600 (шестстотин) лева без ДДС, депозит 420 лева (четиристотин и двадесет лева), стъпка 60 лева (шестдесет лева).


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 14.09.2017г. от 10.00 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 19.09.2017г. от 10.00 ч.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС, както и по-подробна допълнителна информация. За всеки имот се закупува отделна тръжна документация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 13.09.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 18.09.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.08.2017 г. webmaster