НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект..., адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. "Дружба", бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент…:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение №762/27.07.2017 г. на Общински съвет-Сливен и Заповед №РД-15-2101/28.08.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67338.558.58.1.14, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. "Дружба", бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.58, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.558.58.1.13, 67338.558.58.1.15; под обекта: 67338.558.58.1.11, 67338.558.58.1.12; над обекта: 67338.558.58.1.17, 67338.558.58.1.18, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 68,30 кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, прилежащи части: избено помещение №14 с площ: 3,61 кв.м. при граници: изток-избено помещение №13, запад-избено помещение №15, север-коридор и юг-външен зид, ведно с 2,06 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1848/09.03.2016г. на началника на СГКК-Сливен, актуван с АЧОС №3580/16.05.2017г.


Начална тръжна цена 30 530 лв. (тридесет хиляди петстотин и тридесет лева) без ДДС, депозит 21 371 лв. (двадесет и една хиляди триста седемдесет и един лв.), стъпка 1000 лв. (хиляда лв);


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 20.09.2017 г. от 10 часа в зала №119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 26.09.2017 г. от 10 часа в зала №119 на Община Сливен.


Депозитът се внася по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая №21 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 19.09.2017 г. За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 25.09.2017 г.


За справки тел: 044/611- 256


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 31.08.2017 г. webmaster