НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор …, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. Б, ет.1, гараж №6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда…:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение №763/27.07.2017 г. на Общински съвет-Сливен и Заповед №РД-15-2102/28.08.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67338.520.155.6.19, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. Б, ет.1, гараж №6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.20, 67338.520.155.6.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.520.155.6.5, 67338.520.155.6.6, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 30,77 кв.м., при граници: север-гараж №7, изток-външвн зид, юг-външен зид и апартамент №2, запад-апартамент №2, ведно с припадащите се 1,19 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен, актуван с АЧОС №2916/18.05.2012г.


Начална тръжна цена 11 710 лв. (единадесет хиляди седемстотин и десет лева) без ДДС, депозит 8 197 лв. (осем хиляди сто деветдесет и седем лв.), стъпка 500 лв. (петстотин лв);


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 20.09.2017 г. от 10:30 часа в зала №119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 26.09.2017 г. от 10:30 часа в зала №119 на Община Сливен.


Депозитът се внася по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая №21 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 19.09.2017 г. За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 25.09.2017 г.


За справки тел: 044/611- 256


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 31.08.2017 г. webmaster