НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение №804/31.08.2017г. на Общински съвет-Сливен и Заповед №РД-15-2182/11.09.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:

 1. Апартамент №7 с идентификатор 67338.520.155.5.7, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. А, ет.3, ап. 7, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.5.8, 67338.520.155.5.6; под обекта: 67338.520.155.5.4; над обекта: 67338.520.155.5.11, 67338.520.155.5.10, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 68,66 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, бокс, санитарен възел и две тераси, прилежащи части: избено помещение №7 с площ: 7,70 кв.м. при граници: изток-избено помещение №8, запад-коридор, север- избено помещение №6 и юг-коридор, ведно с припадащите се 2,96 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен;
  Начална тръжна цена 40 330 лв. (четиридесет хиляди триста и тридесет лева) без ДДС, депозит 28 231 лв. (двадесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева), стъпка 1000 лв. (хиляда лева);
 2. Апартамент №8 с идентификатор 67338.520.155.5.8, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. А, ет.3, ап. 8, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.5.7; под обекта: 67338.520.155.5.5; над обекта: 67338.520.155.5.11, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 90,46 кв.м., състоящ се от две спални, дневна-бокс, санитарен възел и две тераси, прилежащи части: избено помещение №8 с площ: 7,79 кв.м. при граници: изток-външен зид, запад- избено помещение №7, север- избено помещение №6 и юг-коридор, ведно с припадащите се 3,80 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен;
  Начална тръжна цена 53 070 лв. (петдесет и три хиляди и седемдесет лева) без ДДС, депозит 37 149 лв. (тридесет и седем хиляди сто четиридесет и девет лева), стъпка 1000 лв. (хиляда лева);
 3. Гараж №7 с идентификатор 67338.520.155.5.18, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. А, ет.1, гараж №7, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.5.19, 67338.520.155.5.1; под обекта: няма; над обекта: 67338.520.155.5.4, 67338.520.155.5.3, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,61 кв.м., при граници: север-гараж №8, изток-външвн зид, юг-коридор и запад-апартамент №1, ведно с припадащите се 0,80 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен.
  Начална тръжна цена 7 840 лв. (седем хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС, депозит 5 488 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева), стъпка 500 лв. (петстотин лева);
 4. Гараж №8 с идентификатор 67338.520.155.5.19, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. А, ет.1, гараж №8, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.5.18, 67338.520.155.5.1; под обекта: няма; над обекта: 67338.520.155.5.4, 67338.520.155.5.3, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 24,05 кв.м., при граници: север- външвн зид, изток-външен зид, юг-гараж №7 и запад-апартамент №1, ведно с припадащите се 0,93 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен.
  Начална тръжна цена 9 150 лв. (девет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС, депозит 6405 лв. (шест хиляди четиристотин и пет лв.), стъпка 500 лв. (петстотин лева);

В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10 часа в зала №119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 05.10.2017г. от 10 часа в зала №119 на Община Сливен.


Депозитът се внася по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая №21 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 28.09.2017 г. За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 04.10.2017 г.


За справки тел: 044/611- 256


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.09.2017 г. webmaster