НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност "Юрта" …:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ и Решения № № 502/16.12.2016г. и 543/26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-223/10.02.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност "Юрта" по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г. на Областен управител:

  1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9526, с площ от 0,895 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, актуван с АОС № 344/16.11.2015г.
    Начална тръжна цена 800 лв. (осемстотин лв.), депозит 560 лева, стъпка 80 лева.
  2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.11.6526, с площ от 1,149 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, стар идентификатор 6718, актуван с АОС № 370/10.10.2016г.
    Начална тръжна цена 900 лв. (деветстотин лв.), депозит 630 лева, стъпка 90 лева.

В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 9,30 часа в зала № 119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 07.03.2017 г. от 9,30 часа.Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 27.02.2017 г.


За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 06.03.2017 г.


За справки тел.: 044/611-260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.02.2017 г. webmaster