НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващи част от поземлен имот …, находящ се на ул. "Теменуга", гр. Сливен, при следните условия:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50 на основание Заповеди №РД-15-224 от 10.02.2017 г., на Кмета на Община Сливен,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващи част от поземлен имот с идентификатор №67338.527.178, с площ от 600 кв.м, находящ се на ул. "Теменуга", гр. Сливен, при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 300 (триста) лева, без ДДС;
  • Депозит: 300 (триста) лева;
  • Стъпка на наддаване: 30 (тридесет) лева;
  • Предназначение: открита площ за производствени дейности и услуги;

В търга могат да участват физически лица или кандидати, регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ.


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 27.02.2017 г., след заплащане в брой на цена 20 лв. без ДДС в приходната каса на Община Сливен (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 06.03.2017 год.


Търгът ще се проведе на 28.02.2017 год., в зала №119 на Община Сливен от 10:00 часа. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 07.03.2017 г. при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.02.2017 г. webmaster