НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в с. Гергевец и с. Самуилово, общ. Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание Заповед №РД-15-251 от 21.02.2017 год. на Кмета на общината,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи, както следва:


1.1. Метално хале с полезна площ 200 кв.м., находящо се в бивш ПУЦ, кв. 20, п-л ІІ по плана на с. Гергевец, общ. Сливен, при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 200 (двеста) лева без ДДС;
  • Депозит: 200 (двеста) лева;
  • Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;

1.2. Помещение с полезна площ от 6,5 кв.м., находящо се в едноетажна полумасивна сграда (бивш общински дом) в с. Самуилово, общ. Сливен, при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 15 (петнадесет) лева без ДДС;
  • Депозит: 15 (петнадесет) лева;
  • Стъпка на наддаване: 1 (един) лев;

В търга могат да участват физически лица или кандидати, регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ.


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 13.03.2017 год., след заплащане в брой, на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 20.03.2017 год.


Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 14.03.2017 год., в зала №119 на общината, от 10:30 часа, последователно за всеки обект. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 21.03.2017 год., при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.02.2017 г. webmaster