НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с площ от 846 кв.м., … местност "Плоски рът", ... землище на гр. Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ , Решение № 546 / 26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-263 / 21.02.2017 г. на кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.434.621 с площ от 846 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, местност "Плоски рът", актуван с АОС 3549 / 19.12.2016 год, землище на гр. Сливен


Начална цена: 460 /четиристотин и шестдесет/ лв., депозит: 322 лв., стъпка: 46 лв


Търгът ще се проведе на 14.03.2017г. от 10.00 часа в зала № 119 на Община Сливен, в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация, която се закупува до 16:00 ч. на 13.01.2017 г.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 17.03.2017 г. от 10.00 часа. в зала № 119 на Община Сливен, като тръжната документация се закупува до 16:00 ч. на 16.03.2017 г.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


За справки тел.: 044/611260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.02.2017 г. webmaster