НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.13, с площ от 900 кв.м, отреден за фурна по действащия план на с.Божевци, общ.Сливен…:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 548/26.01.2017г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-264/22.02.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.13, с площ от 900 кв.м, отреден за фурна по действащия план на с.Божевци, общ.Сливен, при граници на имота: улица, УПИ ІХ-204, извън рег. план и УПИ VІІ-148, актуван с акт за частна общинска собственост № 287 от 29.11.2016г. В имота се намира масивна сграда-фурна, собственост на Марин Савов Николов, съгласно нотариален акт № 102, том ХІІ, д.1944/2016г.
Начална тръжна цена 3680 лева (три хиляди шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, депозит 2576 лева (две хиляди петстотин седемдесет и шест лева), стъпка 368 лева (триста шестдесет и осем лв.).


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 15.03.2017г. от 10.30 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 22.03.2017г. от 10.30 ч.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 14.03.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 21.03.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.02.2017 г. webmaster