НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 550/26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15- 265/22.02.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:


1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.273, номер по предходен план:1002, с площ от 556 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност "Батмиш", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.433.496, 67338.433.274, 67338.433.240, 67338.433.241, 67338.433.242, 67338.433.272, актуван с АЧОС № 3512/07.10.2016г.
Начална тръжна цена 520 (петстотин и двадесет) лева без ДДС, депозит 364 (триста шестдесет и четири) лева, стъпка 52 (петдесет и два) лева.


2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.296, номер по предходен план:1024, с площ от 1063 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност "Батмиш", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.433.295, 67338.433.496, 67338.433.297, 67338.433.498, актуван с АЧОС № 3196/19.08.2014 г.
Начална тръжна цена 1000 (хиляда) лева без ДДС. депозит 700 (седемстотин ) лева, стъпка 100 (сто) лева.


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 15.03.2017г. от 11,15 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 22.03.2017г. от 11,15 ч.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС за всяка отделна позиция, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 14.03.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 21.03.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.02.2017 г. webmaster