НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на с.Сотиря:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ , Решение № 547 / 26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-277 / 23.02.2017 г. на кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на с.Сотиря:

  1. Поземлен имот 68117.510.308 с площ от 721 кв.м, начин на трайно ползване: полски култури, местност "Дългата нива", АОС 129 от 24.08.2009 г.
    Начална цена: 680 /шестстотин и осемдесет/ лв., депозит: 476 лв., стъпка: 68 лв.
  2. Поземлен имот 68117.510.309 с площ от 666 кв.м, начин на трайно ползване: полски култури, местност "Дългата нива", АОС 128 от 24.08.2009 г.
    Начална цена: 630 /шестстотин и тридесет/ лв., депозит: 441 лв., стъпка: 630 лв.
  3. Поземлен имот 68117.510.310 с площ от 699 кв.м, начин на трайно ползване: полски култури, местност "Дългата нива", АОС 127 от 24.08.2009 г.
    Начална цена: 660 /шестстотин и шестдесет/ лв., депозит: 462 лв., стъпка: 66 лв.

Търгът ще се проведе на 15.03.2017г. от 10.00 часа в зала № 119 на Община Сливен, в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация, която се закупува до 16:00 ч. на 14.01.2017 г.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 17.03.2017 г. от 10.00 часа. в зала № 119 на Община Сливен, като тръжната документация се закупува до 16:00 ч. на 16.03.2017 г.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


За справки тел.: 044/611260


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.02.2017 г. webmaster