НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50, на основание Заповеди №РД-15-318 и №РД-15-319 от 01.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:


1.1. Помещение с полезна площ 65 кв.м., което е част от първи етаж на двуетажна масивна сграда с ид. №67338.537.1.1 в кв. Клуцохор, гр. Сливен, при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС;
  • Депозит: 130 (сто и тридесет) лева;
  • Стъпка на наддаване: 10 (десет) лев;
  • Предназначение: за гараж;
  • Изисквания към кандидатите: да са физически лица или кандидати, регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ.

1.2. Част от първи етаж на двуетажна масивна сграда с ид. №67338.537.1.1 в кв. Клуцохор, гр. Сливен, състояща се от два броя помещения с обща полезна площ 65 кв.м., при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена: 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС;
  • Депозит: 130 (сто и тридесет) лева;
  • Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
  • Предназначение: за гараж;
  • Изисквания към кандидатите: да са физически лица или кандидати, регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 20.03.2017 г., след заплащане в брой на цена 20 лв. без ДДС в приходната каса на Община Сливен (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 27.03.2017 год.


Търгът ще се проведе на 21.03.2017 год., в зала №119 на Община Сливен от 10.00 часа за обекта по т.1.1. и от 10:15 часа за обекта по т.1.2. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 28.03.2017 г. при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.03.2017 г. webmaster