НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот…: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Йордан Кювлиев" № 2, … ведно с построените в имота сгради, както следва:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 583/23.02.2017г. на Общински съвет-Сливен и Заповед № РД-15-435/23.03.2017г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.550.25, площ: 329 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Йордан Кювлиев" № 2, номер по предходен план: УПИ VI-общ., кв. 281, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) при съседи: 67338.550.26, 67338.550.37, 67338.550.24, 67338.550.23, 67338.550.22 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, ведно с построените в имота сгради, както следва:

  1. сграда с идентификатор 67338.550.25.1, площ: 125 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Йордан Кювлиев № 2 по КККР на гр. Сливен;
  2. сграда с идентификатор 67338.550.25.2, площ: 29 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Йордан Кювлиев № 2 по КККР на гр. Сливен;
  3. сграда с идентификатор 67338.550.25.3, площ: 7 кв.м., брой етажи: 1 (един), начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Йордан Кювлиев № 2 по КККР на гр. Сливен;

Начална тръжна цена 190 680 лв. (сто и деветдесет хиляди шестстотин и осемдесет лв.) без ДДС в т.ч.:


- земя – 173 660 лв. (сто седемдесет и три хиляди шестстотин и шестдесет лева)


- сгради – 17 020 лв. (седемнадесет хиляди и двадесет лева), депозит 133 476 лв. (сто тридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева), стъпка 5 000 лв. (пет хиляди лева);


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът ще се проведе на 11.04.2017г. от 10:00 часа в зала № 119 на Община Сливен.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 25.04.2017г. от 10:00 часа в зала № 119 на Община Сливен


Депозитът се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 21 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 10.04.2017г. За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 24.04.2017г.


За справки тел: 044 611- 256


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.03.2017 г. webmaster