НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот ІV-227, кв.29, с площ от 1100 кв.м, … отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Сотиря, общ. Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 584/23.02.2017г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-449/24.03.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот ІV-227, кв.29, с площ от 1100 кв.м, при граници на имота: УПИ ІІ-226, извън рег. план, УПИ ІІІ-228, улица, УПИ V-228 и УПИ ІІІ-228, актуван с АЧОС № 373/12.12.2016г., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Сотиря, общ. Сливен.


Начална тръжна цена 5550 лева (пет хиляди петстотин и петдесет лева) без ДДС, депозит 3885 лева (три хиляди осемстотин осемдесет и пет лева), стъпка 555 лева (петстотин петдесет и пет лева).


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 12.04.2017г. от 10.00 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 19.04.2017г. от 10.00 ч.


Депозитът се внася по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС, както и по-подробна допълнителна информация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 11.04.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 18.04.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.03.2017 г. webmaster